> นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลนักวิเคราะห์

ข้อมูลนักวิเคราะห์

บริษัท ชื่อ โทรศัพท์ อีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ บีเอ็นพี พารีบาส์ พีรีกริน (ประเทศไทย) จำกัด สมกิจ โอฬารชัชวาล 02 611 3535 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) สุพพตา ศรีสุข 02 618 1343 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด วรายุทธ เหลืองเมตตากุล 02 614 6214 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ปิยชนก สมสืบ 02 761 9227 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด สมบัติ เอกวรรณพัฒนา 02 857 7835 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด ศิริลักษณ์ คนไว 02 633 6422 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จิตรา อมรธรรม 02 646 9966 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) รัตนา ลีนุตพงษ์ 02 658 5800 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด Sumedh Samant 02 684 2682 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กรกช เสวตร์ศรุตมัต 02 696 0040 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ปริญญ์ กิจจาทรพิทักษ์ 02 658 8858 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เรณู บรรดาศักดิ์ 02 695 5836 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด กานต์ เลิศชัยพัฒนกุล 02 679 6800 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จรูญพันธ์ วัฒนวงศ์ 02 658 6300 Ext.1404 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สยาม ติยานนท์ 02 268 0999 Ext.483 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นฤดม มุจจลินทร์กูล 02 862 9229 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ปฏิภาค นวาวัตน์ 02 949 1007 ส่งอีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ดุลเดช บิค 02 801 9100 Ext.9347 ส่งอีเมล์
บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ศิวกร มิตรสันติสุข 02 659 8027 ส่งอีเมล์