วันที่
มูลค่าหุ้น
(บาท)
จำนวนหุ้น
จดทะเบียน
จำนวนหุ้น
ที่ออกและชำระแล้ว
รายการเคลื่อนไหวทุน
13 ตุลาคม 2549 1 5,333,333,333 5,333,333,333 ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ
3 พฤษภาคม 2550 1 5,813,333,333 5,333,333,333 เพิ่มทุนจดทะเบียน - 480 ล้านหุ้น
22 พฤษภาคม 2550 1 5,813,333,333 5,813,333,333 เพิ่มทุนแก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจง - 480 ล้านหุ้น
31 กรกฎาคม 2550 1 8,056,923,076 5,813,333,333 เพิ่มทุนจดทะเบียน - 2,244 ล้านหุ้น
24 กรกฏาคม 2552 1 7,704,149,999 5,813,333,333 ลดทุนจดทะเบียน - 2,244 ล้านหุ้น
เพิ่มทุนจดทะเบียน - 1,891 ล้านหุ้น
30 กรกฎาคม 2552 1 7,704,149,999 6,848,133,333 เพิ่มทุนแก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจง - 1,035 ล้านหุ้น
26 พฤศจิกายน 2552 1 7,704,149,999 7,614,391,803 การใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ - 766 ล้านหุ้น
29 เมษายน 2553 1 65,142,190,902 7,614,391,803 ลดทุนจดทะเบียน - 90 ล้านหุ้น
เพิ่มทุนจดทะเบียน - 57,528 ล้านหุ้น
11 พฤษภาคม 2553 1 65,142,190,902 35,781,271,787 เพิ่มทุนแก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจง - 28,167 ล้านหุ้น
7 มิถุนายน 2553 1 65,142,190,902 50,353,457,039 เพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) - 14,572 ล้านหุ้น
11 มิถุนายน 2553 1 65,142,190,902 54,813,275,885 เพิ่มทุนแก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจง - 4,460 ล้านหุ้น
4 สิงหาคม 2553 1 65,142,190,902 55,889,275,885 เพิ่มทุนแก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจง - 1,076 ล้านหุ้น
16 พฤศจิกายน 2553 1 77,219,144,170 55,889,275,885 ลดทุนจดทะเบียน - 4,226 ล้านหุ้น
เพิ่มทุนจดทะเบียน - 16,303 ล้านหุ้น
26 มกราคม 2554 0.64 77,219,144,170 55,889,275,885 ลดราคามูลค่าหุ้นจาก 1 บาทต่อหุ้นเป็น 0.64 บาทต่อหุ้น