บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8611 5 ต่อ 1525, 1531
โทรสาร: +66 (0) 2273 8610
Email: CompanySecretary@btsgroup.co.th
หรือทางไปรษณีย์ไปยังสำนักเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของบริษัทฯ

สำนักตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8611 5 ต่อ 1553
โทรสาร: +66 (0) 2273 8616
Email: InternalAudit@btsgroup.co.th
หรือทางไปรษณีย์ไปยังสำนักตรวจสอบภายในตามที่อยู่ของบริษัทฯ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8631
+66 (0) 2273 8623
+66 (0) 2273 8637
โทรสาร: +66 (0) 2273 8610
Email: ir@btsgroup.co.th
หรือทางไปรษณีย์ไปยังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ตามที่อยู่ของบริษัทฯ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์: +66 (0) 2617 7300 ต่อ 1832
โทรสาร: +66 (0) 2617 7135
Email: corpcomm@btsgroup.co.th
หรือทางไปรษณีย์ไปยังฝ่ายสื่อสารองค์กรตามที่อยู่ของบริษัทฯ