รายได้
ตามกลุ่มธุรกิจ
ประจำปี 2559/60
> นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > ข้อมูลหุ้นกู้ระยะยาว

ข้อมูลหุ้นกู้ระยะยาว

ข้อมูลหุ้นกู้ระยะยาว

หุ้นกู้ระยะยาว
(บีทีเอสซี)
เงินต้นคงค้าง
(ล้านบาท)
อัตรา
ดอกเบี้ย
วันที่ออกหุ้นกู้ กำหนดไถ่ถอน อันดับ
ความน่าเชื่อถือ
Debenture 3Yrs 21,978.43 2.46% 10 พฤศจิกายน 2559 10 พฤศจิกายน 2562 A (Stable)
Debenture 5Yrs 2.85% 10 พฤศจิกายน 2564
Debenture 7Yrs 3.30% 10 พฤศจิกายน 2566
Debenture 10Yrs 3.87% 10 พฤศจิกายน 2569
  21,978.43