หุ้นกู้ระยะยาว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

หุ้นกู้ระยะยาว (บีทีเอสซี) เงินต้น (ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย วันออกหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน อันดับเครดิต / แนวโน้ม โดย TRIS
Debenture 3Yrs 5,500.00 2.46% 10 พฤศจิกายน 2559 10 พฤศจิกายน 2562 A / Stable
Debenture 5Yrs 4,200.00 2.85% 10 พฤศจิกายน 2564
Debenture 7Yrs 2,100.00 3.30% 10 พฤศจิกายน 2566
Debenture 10Yrs (NC5) 10,200.00 3.87% 10 พฤศจิกายน 2569
  22,000.00  

หุ้นกู้ระยะยาว (บีทีเอส กรุ๊ป) เงินต้น (ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย วันออกหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน อันดับเครดิต / แนวโน้ม โดย TRIS
Debenture 3Yrs 1,500.00 2.24% 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2563 A / Stable
Debenture 5Yrs 1,500.00 2.64% 26 ธันวาคม 2565
Debenture 10Yrs 2,000.00 3.65% 26 ธันวาคม 2570
Debenture 12Yrs  2,000.00 3.78% 26 ธันวาคม 2572
  7,000.00