รายได้
ตามกลุ่มธุรกิจ
ไตรมาส 2
ปี 2559/60
> นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > ข้อมูลหุ้นกู้ระยะยาว

ข้อมูลหุ้นกู้ระยะยาว

ข้อมูลหุ้นกู้ระยะยาว

หุ้นกู้ระยะยาว
(บีทีเอสซี)
เงินต้นคงค้าง
(ล้านบาท)
อัตรา
ดอกเบี้ย
วันที่ออกหุ้นกู้ กำหนดไถ่ถอน อันดับ
ความน่าเชื่อถือ
- - - - - -