> นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลทางการเงิน > ข้อมูลหนี้

ข้อมูลหนี้

หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หน่วย (ล้านบาท) วงเงินกู้/ เงินต้นคงค้าง
(ล้านบาท)
จำนวนยอดคงค้างตามบัญชี
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 27,680.00 1,655.00 MMR-based
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน 18,765.00 18,705.36 MMR-based
เงินกู้ระยะยาว 2,328.00 2,153.78 MLR-based
หุ้นกู้ระยะยาว 22,000.00 21,980.47  
รวม 70,773.00 44,494.61