รายได้
ตามกลุ่มธุรกิจ
ไตรมาส 2
ปี 2559/60
> นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลทางการเงิน > ข้อมูลหนี้

ข้อมูลหนี้

หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หน่วย (ล้านบาท) วงเงินกู้/ เงินต้นคงค้าง
(ล้านบาท)
จำนวนยอดคงค้างตามบัญชี
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 26,385 1,020 MMR-based
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน 13,060 13,029 MMR-based
เงินกู้ระยะยาว 2,328 403 MLR-based
หุ้นกู้ระยะยาว - - -
รวม 41,773 14,451