รายได้
ตามกลุ่มธุรกิจ
ประจำปี 2559/60
> นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลทางการเงิน > ข้อมูลหนี้

ข้อมูลหนี้

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

หน่วย (ล้านบาท) วงเงินกู้/ เงินต้นคงค้าง
(ล้านบาท)
จำนวนยอดคงค้างตามบัญชี
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 22,885 778 MMR-based
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน 13,374 13,374 MMR-based
เงินกู้ระยะยาว 2,179 2,179 MLR and BIBOR
หุ้นกู้ระยะยาว 22,000 21,978  
รวม 60,438 38,310