รายได้
ตามกลุ่มธุรกิจ
ไตรมาส 3
ปี 2559/60
> นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลทางการเงิน > ข้อมูลหนี้

ข้อมูลหนี้

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย (ล้านบาท) วงเงินกู้/ เงินต้นคงค้าง
(ล้านบาท)
จำนวนยอดคงค้างตามบัญชี
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 26,385 940 MMR-based
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน 13,060 12,899 MMR-based
เงินกู้ระยะยาว 328 191 MLR-based
หุ้นกู้ระยะยาว 22,000 21,977  
รวม 61,773 36,007