> นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลทางการเงิน > ข้อมูลหนี้

ข้อมูลหนี้

หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

หน่วย (ล้านบาท) วงเงินกู้/ เงินต้นคงค้าง
(ล้านบาท)
จำนวนยอดคงค้างตามบัญชี
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 27,680.00 2,333.00 MMR-based
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน 17,005.00 16,956.63 MMR-based
เงินกู้ระยะยาว 2,328.00 2,166.34 MLR-based
หุ้นกู้ระยะยาว 22,000.00 21,979.45  
รวม 69,013.00 43,435.42