รายได้
ตามกลุ่มธุรกิจ
ประจำปี 2559/60
> นักลงทุนสัมพันธ์ > เอกสารเผยแพร่ > สรุปข้อสนเทศบริษัท

สรุปข้อสนเทศบริษัท

สรุปข้อสนเทศบริษัท

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Investor Fact Sheet 2016