> นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลทางการเงิน > ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สรุปงบกำไรขาดทุน
(ล้านบาท)
ไตรมาส 3
ปี 60/61
ไตรมาส 2
ปี 60/61
ไตรมาส 1
ปี 60/61
ไตรมาส 4
ปี 59/60
ไตรมาส 3
ปี 59/60
รายได้
รายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน * 3,642 1318 1993 2197 727
รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา 976 970 849 845 755
รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 174 159 146 186 147
รายได้จากธุรกิจบริการ 83 95 122 167 307
รายได้อื่น 593 276 169 184 327
รายได้รวม 5,468 2,819 3,279 3,579 2,262
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 1,696 1,420 1,088 1,168 973
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 1,144 875 917 988 681
กำไรขาดทุนสุทธิหลังส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 889 653 405 439 468
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
(*) รวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จาก BTSGIF และดอกเบี้ยรับภายใต้สัญญาสัมปทาน

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน
(ล้านบาท)
ณ วันที่
31 ธ.ค.
2560
ณ วันที่
30 ก.ย.
2560
ณ วันที่
30 มิ.ย.
2560
ณ วันที่
31 มี.ค.
2560
ณ วันที่
31 ธ.ค.
2559
สินทรัพย์หมุนเวียน 26,643 22,597 33,234 26,705 27,723
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 80,271 78,296 68,037 66,947 64,368
สินทรัพย์รวม 106,914 100,893 101,272 93,651 92,091
หนี้สิ้นหมุนเวียน 23,555 24,957 23,989 18,636 17,511
หนี้สินไม่หมุนเวียน 36,884 29,936 30,041 29,833 27,907
หนี้สินรวม 60,440 54,893 54,030 48,469 45,418
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 47,761 47,761 47,740 47,740 47,740
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) (6,309) (7,194) (5,781) (6,198) (4,879)
รายการอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้น 5,022 5,433 5,282 3,640 3,813
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 46,475 46,000 47,241 45,182 46,673
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 106,914 100,893 101,272 93,651 92,091

สรุปงบกระแสเงินสด
(ล้านบาท)
ไตรมาส 3 60/61 ไตรมาส 2 60/61 ไตรมาส 1 60/61 ไตรมาส 4 59/60 ไตรมาส 3 59/60
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (1,881) (708) 381 (1,279) (865)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (9,469) (10,390) (435) (4,919) (2,322)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 9,429 (1,235) 6,278 248 21,718
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (1,921) (12,333) 6,223 (5,953) 18,533
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 15,095 21,326 15,095 20,953 2,522
อื่นๆ 48 20 (21) (3) 2
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 13,222 9,025 21,326 15,095 20,953

ข้อมูลหนี้
(ล้านบาท)
ณ วันที่
31 ธ.ค.
2560
ณ วันที่
30 ก.ย.
2560
ณ วันที่
30 มิ.ย.
2560
ณ วันที่
31 มี.ค.
2560
ณ วันที่
31 ธ.ค.
2559
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 49,700 44,495 43,435 38,310 36,007
หนี้สินสุทธิ * 15,609 14,007 4,600 6,051 2,947

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

* หนี้สินสุทธิ (adjusted net debt): คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง

สรุปงบกำไรขาดทุน
(ล้านบาท)
2559/60 2558/59 2557/58 + 2556/57 + 2555/56
รายได้
รายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน * 4,237 2,573 2,274 2,077* 6,016
รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา 3,010 2,318 2,926 3,121 2,795
รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 617 896 1,355 2,934 1,445
รายได้จากธุรกิจบริการ 743 492 548 399 121
รายได้อื่นจากรายการที่เกิดขึ้นประจำ 860 499 1,759 1,572 195
รายได้รวมจากรายการที่เกิดขึ้นประจำ 9,466 6,780 8,861 10,104 10,571
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 4,117 6,254 4,937 18,334 6,186
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 2,928 2,693 2,836 3,100 5,081
กำไรขาดทุนสุทธิหลังส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2,003 4,134 2,944 12,598 1,719
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
+ ปรับรายการย้อนหลังตามผลกระทบของการนำ TFRIC 12 และ TFRIC 4 มาใช้
(*) รวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จาก BTSGIF และดอกเบี้ยรับภายใต้สัญญาสัมปทาน

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน
(ล้านบาท)
ณ วันที่
31 มี.ค.
2560
ณ วันที่
31 มี.ค.
2559
ณ วันที่
31 ธ.ค.
2558
ณ วันที่
30 ก.ย.
2558
ณ วันที่
30 มิ.ย.
2558
สินทรัพย์หมุนเวียน 26,705 10,191 26,002 37,343 52,218
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 66,947 55,069 40,808 39,368 15,073
สินทรัพย์รวม 93,651 65,259 66,810 76,711 67,291
หนี้สิ้นหมุนเวียน 18,636 12,560 6,560 8,557 9,022
หนี้สินไม่หมุนเวียน 29,833 5,799 8,004 8,612 7,767
หนี้สินรวม 48,469 18,358 14,798 17,169 16,789
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 47,740 47,717 47,677 47,657 44,427
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) (6,198) (2,427) 475 3,793 (1,715)
รายการอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้น 3,640 1,610 3,860 8,092 7,791
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 93,651 65,259 66,810 76,711 67,291
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 93,651 65,259 66,810 76,711 67,291

สรุปงบกระแสเงินสด
(ล้านบาท)
2559/60 2558/59 2557/58 + 2556/57 + 2555/56
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (4,323) 265 (71) 1,133 4,659
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (7,298) (3,471) 1,401 12,633 4,098
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 24,360 (4,610) (12,425) (8,611) (6,589)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 12,739 (7,816) 1,511 5,155 2,169
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 2,362 10,112 8,669 3,513 1,333
อื่นๆ 0 68 (67) (1) 12
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 15,095 2,362 10,112 8,669 3,513

ข้อมูลหนี้
(ล้านบาท)
2559/60 2558/59 2557/58 + 2556/57 + 2555/56
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 38,310 9,283 4,556 6,655 11,961
หนี้สินสุทธิ * 23,215 6,921 (5,556) (2,013) 8,447
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
* หนี้สินสุทธิ (adjusted net debt): คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง