รายได้
ตามกลุ่มธุรกิจ
ประจำปี 2559/60
> นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลทางการเงิน > ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สรุปงบกำไรขาดทุน
(ล้านบาท)
ไตรมาส 4
ปี 59/60
ไตรมาส 3
ปี 59/60
ไตรมาส 2
ปี 59/60
ไตรมาส 1
ปี 59/60
ไตรมาส 4
ปี 58/59
รายได้
รายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน * 2,197 727 642 671 640
รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา 845 654 703 542 570
รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 186 147 142 142 171
รายได้จากธุรกิจบริการ 167 408 235 199 114
รายได้อื่น 184 327 167 183 172
รายได้รวม 3,579 2,262 1,889 1,737 1,666
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 1,168 995 968 987 313
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 988 681 623 636 629
กำไรขาดทุนสุทธิหลังส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 439 468 548 548 44
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
(*) รวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จาก BTSGIF และดอกเบี้ยรับภายใต้สัญญาสัมปทาน

 

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน
(ล้านบาท)
ณ วันที่
31 มี.ค.
2560
ณ วันที่
31 ธ.ค.
2559
ณ วันที่
30 ก.ย.
2559
ณ วันที่
30 มิ.ย.
2559
ณ วันที่
31 มี.ค.
2559
สินทรัพย์หมุนเวียน 26,705 27,723 10,069 11,411 10,191
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 66,947 64,368 59,414 56,334 55,069
สินทรัพย์รวม 93,651 92,091 69,483 67,745 65,259
หนี้สิ้นหมุนเวียน 18,636 17,511 17,448 13,300 12,560
หนี้สินไม่หมุนเวียน 29,833 27,907 6,058 5,877 5,799
หนี้สินรวม 48,469 45,418 23,506 19,177 18,358
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 47,740 47,740 47,740 47,717 47,717
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) (6,198) (4,879) (5,348) (1,871) (2,427)
รายการอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้น 3,640 3,813 3,585 2,722 1,610
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 45,182 46,673 45,976 48,569 46,901
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 93,651 92,091 69,483 67,745 65,259

 

สรุปงบกระแสเงินสด
(ล้านบาท)
ไตรมาส 4
ปี 59/60
ไตรมาส 3
ปี 59/60
ไตรมาส 2
ปี 59/60
ไตรมาส 1
ปี 59/60
ไตรมาส 4
ปี 58/59
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (1,279) (865) (2,501) 323 565
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (4,919) (2,322) 366 (423) (392)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 248 21,718 1,341 1,053 270
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (5,953) 18,533 (793) 953 444
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 20,953 2,524 3,318 2,365 1,921
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (3) 2 2 (0) 0
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก - -   -   -   -  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - -   -   -   (0)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - -   -   -   -  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 15,095 20,955 2,524 3,318 2,362

ข้อมูลหนี้
(ล้านบาท)
ณ วันที่
31 มี.ค.
2560
ณ วันที่
31 ธ.ค.
2559
ณ วันที่
30 ก.ย.
2559
ณ วันที่
30 มิ.ย.
2559
ณ วันที่
31 มี.ค.
2559
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 38,310 36,007 14,451 9,690 9,283
หนี้สินสุทธิ 23,215 15,052 11,927 6,373 6,921
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
สรุปงบกำไรขาดทุน
(ล้านบาท)
2559/60 2558/59 2557/58 + 2556/57 + 2555/56
รายได้          
รายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน 4,237 2,573 2,274 2,077* 6,016
รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา 3,010 2,318 2,926 3,121 2,795
รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 617 896 1,355 2,934 1,445
รายได้จากธุรกิจบริการ 743 492 548 399 121
รายได้อื่นจากรายการที่เกิดขึ้นประจำ 860 499 1,759 1,572 195
รายได้รวมจากรายการที่เกิดขึ้นประจำ 9,466 6,780 8,861 10,104 10,571
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 4,117 6,254 4,937 18,334 6,186
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 2,928 2,693 2,836 3,100 5,081
กำไรขาดทุนสุทธิหลังส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2,003 4,134 2,944 12,598 1,719
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
+ ปรับรายการย้อนหลังตามผลกระทบของการนำ TFRIC 12 และ TFRIC 4 มาใช้
(*) รวมกำไร (ขาดทุน) จาก BTSGIF

 

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน
(ล้านบาท)
ณ วันที่
31 มี.ค.
2560
ณ วันที่
31 มี.ค.
2559
ณ วันที่
31 ธ.ค.
2558
ณ วันที่
30 ก.ย.
2558
ณ วันที่
30 มิ.ย.
2558
สินทรัพย์หมุนเวียน 26,705 10,191 26,002 37,343 52,218
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 66,947 55,069 40,808 39,368 15,073
สินทรัพย์รวม 93,651 65,259 66,810 76,711 67,291
หนี้สิ้นหมุนเวียน 18,636 12,560 6,560 8,557 9,022
หนี้สินไม่หมุนเวียน 29,833 5,799 8,004 8,612 7,767
หนี้สินรวม 48,469 18,358 14,798 17,169 16,789
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 47,740 47,717 47,677 47,657 44,427
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) -6,198 -2,427 475 3,793 (1,715)
รายการอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้น 3,640 1,610 3,860 8,092 7,791
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 45,182 46,901 52,012 59,542 50,502
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 93,651 65,259 66,810 76,711 67,291

 

สรุปงบกระแสเงินสด
(ล้านบาท)
2559/60 2558/59 2557/58 + 2556/57 + 2555/56
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (4,323) 265 (71) 1,133 4,659
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (7,298) (3,471) 1,401 12,633 4,098
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 24,360 (4,610) (12,425) (8,611) (6,589)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 12,739 (7,816) 1,511 5,155 2,169
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 2,362 10,112 8,669 3,513 1,333
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 0 0 1 (1) 12
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก - -      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - 68 (68)    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - -      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 15,095 2,362 10,112 8,669 3,513

ข้อมูลหนี้
(ล้านบาท)
2559/60 2558/59 2557/58 + 2556/57 + 2555/56
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 38,310 9,283 4,556 6,655 11,961
หนี้สินสุทธิ 23,215 6,921 (5,556) (2,013) 8,447
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม