รายได้
ตามกลุ่มธุรกิจ
ไตรมาส 3
ปี 2559/60
> นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลทางการเงิน > ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สรุปงบกำไรขาดทุน
(ล้านบาท)
ไตรมาส 3
ปี 59/60
ไตรมาส 2
ปี 59/60
ไตรมาส 1
ปี 59/60
ไตรมาส 4
ปี 58/59
ไตรมาส 3
ปี 58/59
รายได้
รายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน * 727 642 671 640 647
รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา 654 703 542 491 512
รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 147 142 142 171 161
รายได้จากธุรกิจบริการ 408 235 199 193 190
รายได้อื่น 327 167 183 172 209
รายได้รวม 2,262 1,889 1,737 1,666 1,719
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 995 968 987 313 788
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 681 623 636 629 659
กำไรขาดทุนสุทธิหลังส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 468 548 548 44 607
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
(*) รวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จาก BTSGIF และดอกเบี้ยรับภายใต้สัญญาสัมปทาน

 

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน
(ล้านบาท)
ณ วันที่
31 ธ.ค.
2559
ณ วันที่
30 ก.ย.
2559
ณ วันที่
30 มิ.ย.
2559
ณ วันที่
31 มี.ค.
2559
ณ วันที่
31 ธ.ค.
2558
สินทรัพย์หมุนเวียน 27,723 10,069 11,411 10,193 9,633
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 64,368 59,414 56,334 55,082 54,148
สินทรัพย์รวม 92,091 69,483 67,745 65,276 63,781
หนี้สิ้นหมุนเวียน 17,511 17,448 13,300 12,559 8,329
หนี้สินไม่หมุนเวียน 27,907 6,058 5,877 5,799 5,476
หนี้สินรวม 45,418 23,506 19,177 18,359 13,805
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 47,740 47,740 47,717 47,717 47,717
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) (4,879) (5,348) (1,871) (2,419) 1,604
รายการอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้น 3,813 3,585 2,722 1,619 655
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 46,673 45,976 48,569 46,917 49,976
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 92,091 69,483 67,745 65,276 63,781

 

สรุปงบกระแสเงินสด
(ล้านบาท)
ไตรมาส 3
ปี 59/60
ไตรมาส 2
ปี 59/60
ไตรมาส 1
ปี 59/60
ไตรมาส 4
ปี 58/59
ไตรมาส 3
ปี 58/59
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (865) (2,501) 323 565 (1,011)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (2,322) 366 (423) (392) (577)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 21,718 1,341 1,053 270 1,873
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 18,533 (793) 953 444 286
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 2,524 3,318 2,365 1,921 1,500
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 2 2 (0) 0 1
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก -   -   -   -   -  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย -   -   -   (0) -  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย -   -   -   -   42
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 20,955 2,524 3,318 2,365 1,827

ข้อมูลหนี้
(ล้านบาท)
ณ วันที่
31 ธ.ค.
2559
ณ วันที่
30 ก.ย.
2559
ณ วันที่
30 มิ.ย.
2559
ณ วันที่
31 มี.ค.
2559
ณ วันที่
31 ธ.ค.
2558
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 36,007 14,451 9,690 9,283 5,063
หนี้สินสุทธิ 15,052 11,927 6,373 6,918 3,236
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
สรุปงบกำไรขาดทุน
(ล้านบาท)
2558/59 2557/58 + 2556/57 + 2555/56 2554/55
รายได้          
รายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน 2,441 2,274 2,077* 6,016 5,032
รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา 2,069 2,926 3,121 2,795 1,959
รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 896 1,355 2,934 1,445 656
รายได้จากธุรกิจบริการ 741 548 399 121 74
รายได้อื่นจากรายการที่เกิดขึ้นประจำ 632 1,759 1,572 195 225
รายได้รวมจากรายการที่เกิดขึ้นประจำ 6,780 8,861 10,104 10,571 7,945
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 6,268 4,937 18,334 6,186 5,346
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 2,560 2,836 3,100 5,081 3,913
กำไรขาดทุนสุทธิหลังส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 4,141 2,944 12,598 1,719 2,106
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
+ ปรับรายการย้อนหลังตามผลกระทบของการนำ TFRIC 12 และ TFRIC 4 มาใช้
(*) รวมกำไร (ขาดทุน) จาก BTSGIF

 

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน
(ล้านบาท)
ณ วันที่
31 มี.ค.
2559
ณ วันที่
31 ธ.ค.
2558
ณ วันที่
30 ก.ย.
2558
ณ วันที่
30 มิ.ย.
2558
ณ วันที่
31 มี.ค.
2558
สินทรัพย์หมุนเวียน 10,193 26,002 37,343 52,218 7,868
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 55,082 40,808 39,368 15,073 59,021
สินทรัพย์รวม 65,276 66,810 76,711 67,291 66,889
หนี้สิ้นหมุนเวียน 12,559 6,560 8,557 9,022 8,338
หนี้สินไม่หมุนเวียน 5,799 8,004 8,612 7,767 21,619
หนี้สินรวม 18,359 14,798 17,169 16,789 29,957
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 47,717 47,677 47,657 44,427 36,601
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) (2,419) 475 3,793 (1,715) (2,033)
รายการอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้น 1,619 3,860 8,092 7,791 2,364
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 46,917 52,012 59,542 50,502 36,932
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 65,276 66,810 76,711 67,291 66,889

 

สรุปงบกระแสเงินสด
(ล้านบาท)
2558/59 2557/58 + 2556/57 + 2555/56 2554/55
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 332 (71) 1,133 4,659 1,756
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (3,560) 1,401 12,633 4,098 (2,320)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (4,588) (12,425) (8,611) (6,589) 71
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (7,815) 1,511 5,155 2,169 (493)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 10,112 8,669 3,513 1,333 1,825
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 0 1 (1) 12 1
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก -          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 68 (68)      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย -          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 2,365 10,112 8,669 3,513 1,333

ข้อมูลหนี้
(ล้านบาท)
2558/59 2557/58 + 2556/57 + 2555/56 2554/55
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 9,283 4,556 6,655 11,961 11,961
หนี้สินสุทธิ 6,918 (5,556) (2,013) 8,447 8,447
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม