สรุปงบกำไรขาดทุน
(ล้านบาท)
ไตรมาส 4
ปี 60/61
ไตรมาส 3
ปี 60/61
ไตรมาส 2
ปี 60/61
ไตรมาส 1
ปี 60/61
ไตรมาส 4
ปี 59/60
รายได้
รายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน * 2,159 3,642 1318 1993 2197
รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา 1,107 976 970 849 845
รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 160 174 159 146 186
รายได้จากธุรกิจบริการ 148 83 95 122 167
รายได้อื่น 553 599 270 159 184
รายได้รวม 4,128 5,474 2,812 3,269 3,579
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 3,367 1,696 1,420 1,088 1,168
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 1,154 1,144 875 917 988
กำไรขาดทุนสุทธิหลังส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2,469 889 653 405 439
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
(*) รวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จาก BTSGIF และดอกเบี้ยรับภายใต้สัญญาสัมปทาน

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน
(ล้านบาท)
ณ วันที่
31 มี.ค.
2561
ณ วันที่
31 ธ.ค.
2560
ณ วันที่
30 ก.ย.
2560
ณ วันที่
30 มิ.ย.
2560
ณ วันที่
31 มี.ค.
2560
สินทรัพย์หมุนเวียน 21,311 26,643 22,597 33,234 25,722
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 84,747 80,271 78,296 68,037 67,909
สินทรัพย์รวม 106,058 106,914 100,893 101,272 93,631
หนี้สิ้นหมุนเวียน 22,923 23,555 24,957 23,989 18,616
หนี้สินไม่หมุนเวียน 36,779 36,884 29,936 30,041 29,833
หนี้สินรวม 59,702 60,440 54,893 54,030 48,449
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 47,761 47,761 47,761 47,740 47,740
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) (5,868) (6,309) (7,194) (5,781) (6,185)
รายการอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้น 2,276 5,022 5,433 5,282 3,627
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 46,355 46,475 46,000 47,241 45,182
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 106,058 106,914 100,893 101,272 93,631

สรุปงบกระแสเงินสด
(ล้านบาท)
ไตรมาส 4
ปี 60/61
ไตรมาส 3
ปี 60/61
ไตรมาส 2
ปี 60/61
ไตรมาส 1
ปี 60/61
ไตรมาส 4
ปี 59/60
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (8,048) (1,554) (708) 381 (1,279)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน 9,468 1,356 (10,390) (435) (4,919)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (5,159) 4,386 (1,235) 6,278 248
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (3,740) 4,188 (12,333) 6,223 (5,953)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 13,222 9,025 21,326 15,095 20,953
อื่นๆ (24) 8 32 9 94
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 9,458 13,222 9,025 21,326 15,095

ข้อมูลหนี้
(ล้านบาท)
ณ วันที่
31 มี.ค.
2561
ณ วันที่
31 ธ.ค.
2560
ณ วันที่
30 ก.ย.
2560
ณ วันที่
30 มิ.ย.
2560
ณ วันที่
31 มี.ค.
2560
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 47,169 49,700 44,495 43,435 38,310
หนี้สินสุทธิ * 17,129 15,609 14,007 4,600 6,064

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

* หนี้สินสุทธิ (adjusted net debt): คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง

สรุปงบกำไรขาดทุน
(ล้านบาท)
2560/61 2559/60 2558/59 2557/58 + 2556/57 +
รายได้ 9,112 4,237 2,573 2,274 2,077*
รายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน * 3,902 3,010 2,318 2,926 3,121
รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา 639 617 896 1,355 2,934
รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 449 743 492 548 399
รายได้จากธุรกิจบริการ 1,580 602 499 1,759 1,572
รายได้อื่นจากรายการที่เกิดขึ้นประจำ 15,683 9,209 6,780 8,861 10,104
รายได้รวมจากรายการที่เกิดขึ้นประจำ 7,571 4,114 6,254 4,937 18,334
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 4,089 2,928 2,693 2,836 3,100
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 4,416 2,003 4,134 2,944 12,598
กำไรขาดทุนสุทธิหลังส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย          
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
+ ปรับรายการย้อนหลังตามผลกระทบของการนำ TFRIC 12 และ TFRIC 4 มาใช้
(*) รวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จาก BTSGIF และดอกเบี้ยรับภายใต้สัญญาสัมปทาน

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน
(ล้านบาท)
ณ วันที่
31 มี.ค.
2561
ณ วันที่
31 ธ.ค.
2560
ณ วันที่
30 ก.ย.
2560
ณ วันที่
30 มิ.ย.
2560
ณ วันที่
31 มี.ค.
2560
สินทรัพย์หมุนเวียน 21,311 25,722 10,191 26,002 37,343
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 84,747 67,909 55,069 40,808 39,368
สินทรัพย์รวม 106,058 93,631 65,259 66,810 76,711
หนี้สิ้นหมุนเวียน 22,923 18,616 12,560 6,560 8,557
หนี้สินไม่หมุนเวียน 36,779 29,833 5,799 8,004 8,612
หนี้สินรวม 59,702 48,449 18,358 14,798 17,169
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 47,761 47,740 47,717 47,677 47,657
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) (5,868) (6,185) (2,427) 475 3,793
รายการอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้น 2,276 3,627 1,610 3,860 8,092
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 46,355 45,182 46,901 52,012 59,542
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 106,058 93,631 65,259 66,810 76,711

สรุปงบกระแสเงินสด
(ล้านบาท)
2560/61 2559/60 2558/59 2557/58 + 2556/57 +
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (9,929) (4,082) 265 (71) 1,133
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (1) (7,539) (3,471) 1,401 12,633
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 4,270 24,360 (4,610) (12,425) (8,611)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (5,661) 12,739 (7,816) 1,511 5,155
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 15,095 2,365 10,112 8,669 3,513
อื่นๆ 25 (9) 68 (67) (1)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 9,458 15,095 2,362 10,112 8,669

ข้อมูลหนี้
(ล้านบาท)
2560/61 2559/60 2558/59 2557/58 + 2556/57 +
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 47,169 38,310 9,283 4,556 6,655
หนี้สินสุทธิ * 17,129 6,064 6,921 (5,556) (2,013)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
* หนี้สินสุทธิ (adjusted net debt): คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง