รายได้
ตามกลุ่มธุรกิจ
ไตรมาส 2
ปี 2559/60
> นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลทางการเงิน > ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สรุปงบกำไรขาดทุน
(ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ปี 59/60
ไตรมาส 1
ปี 59/60
ไตรมาส 4
ปี 58/59
ไตรมาส 3
ปี 58/59
ไตรมาส 2
ปี 58/59
รายได้
รายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน * 642 671 640 647 651
รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา 703 542 491 512 527
รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 142 142 171 161 331
รายได้จากธุรกิจบริการ 235 199 193 190 195
รายได้อื่น 167 183 172 209  (37)
รายได้รวม  1,889 1,737 1,666 1,719 1,667
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 968 991 314 807 834
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 623 636 629 659 740
กำไรขาดทุนสุทธิหลังส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 548 548 44 607 474
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
(*) รวมกำไร (ขาดทุน) จาก BTSGIF

 

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน
(ล้านบาท)
ณ วันที่
30 ก.ย.
2559
ณ วันที่
30 มิ.ย.
2559
ณ วันที่
31 มี.ค.
2559
ณ วันที่
31 ธ.ค.
2558
ณ วันที่
30 ก.ย.
2558
สินทรัพย์หมุนเวียน 10,069 11,411 10,167 9,633 14,321
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 59,414 56,334 55,002 54,148 49,097
สินทรัพย์รวม 69,483 67,745 65,169 63,781 63,418
หนี้สิ้นหมุนเวียน 17,448 13,300 12,455 8,329 7,484
หนี้สินไม่หมุนเวียน 6,058 5,877 5,796 5,476 5,918
หนี้สินรวม 23,506 19,177 18,252 13,805 13,402
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 47,740 47,717 47,717 47,717 47,696
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) (5,348) (1,871) (2,419) 1,604 997
รายการอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้น 3,585 2,722 1,619 655 1,323
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 45,976 48,569 46,917 49,976 50,016
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 69,483 67,745 65,169 63,781 63,418

 

สรุปงบกระแสเงินสด
(ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ปี 59/60
ไตรมาส 1
ปี 59/60
ไตรมาส 4
ปี 58/59
ไตรมาส 3
ปี 58/59
ไตรมาส 2
ปี 58/59
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (2,501) 323 625 (1,011) (103)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน 366 (423) (358) (577) 2,788
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 1,341 1,053 270 1,873 (5,770)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (793) 953 538 286 (3,085)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 3,318 2,365 1,827 1,500 4,626
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 2 (0) 0 1 (0)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก -   -   -   -   (68)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย -   -   (0) -   68
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย -   -   -   42 (42)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 2,524 3,318 2,365 1,827 1,500

ข้อมูลหนี้
(ล้านบาท)
ณ วันที่
30 ก.ย.
2559
ณ วันที่
30 มิ.ย.
2559
ณ วันที่
31 มี.ค.
2559
ณ วันที่
31 ธ.ค.
2558
ณ วันที่
30 ก.ย.
2558
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 14,451 9,690 9,283 5,063 3,192
หนี้สินสุทธิ 11,927 6,373 6,918 3,236 1,693
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
สรุปงบกำไรขาดทุน
(ล้านบาท)
2558/59 2557/58 + 2556/57 + 2555/56 2554/55
รายได้          
รายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน 2,441 2,274 2,077* 6,016 5,032
รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา 2,069 2,926 3,121 2,795 1,959
รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 896 1,355 2,934 1,445 656
รายได้จากธุรกิจบริการ 741 548 399 121 74
รายได้อื่นจากรายการที่เกิดขึ้นประจำ 632 1,759 1,572 195 225
รายได้รวมจากรายการที่เกิดขึ้นประจำ 6,780 8,861 10,104 10,571 7,945
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 6,268 4,937 18,334 6,186 5,346
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 2,560 2,836 3,100 5,081 3,913
กำไรขาดทุนสุทธิหลังส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 4,141 2,944 12,598 1,719 2,106
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
+ ปรับรายการย้อนหลังตามผลกระทบของการนำ TFRIC 12 และ TFRIC 4 มาใช้
(*) รวมกำไร (ขาดทุน) จาก BTSGIF

 

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน
(ล้านบาท)
ณ วันที่
31 มี.ค.
2559
ณ วันที่
31 ธ.ค.
2558
ณ วันที่
30 ก.ย.
2558
ณ วันที่
30 มิ.ย.
2558
ณ วันที่
31 มี.ค.
2558
สินทรัพย์หมุนเวียน 10,167 26,002 37,343 52,218 7,868
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 55,002 40,808 39,368 15,073 59,021
สินทรัพย์รวม 65,169 66,810 76,711 67,291 66,889
หนี้สิ้นหมุนเวียน 12,455 6,560 8,557 9,022 8,338
หนี้สินไม่หมุนเวียน 5,796 8,004 8,612 7,767 21,619
หนี้สินรวม 18,252 14,798 17,169 16,789 29,957
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 47,717 47,677 47,657 44,427 36,601
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) -2,419 475 3,793 (1,715) (2,033)
รายการอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้น 1,619 3,860 8,092 7,791 2,364
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 46,917 52,012 59,542 50,502 36,932
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 65,169 66,810 76,711 67,291 66,889

 

สรุปงบกระแสเงินสด
(ล้านบาท)
2558/59 2557/58 + 2556/57 + 2555/56 2554/55
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 332 (71) 1,133 4,659 1,756
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (3,560) 1,401 12,633 4,098 (2,320)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (4,588) (12,425) (8,611) (6,589) 71
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (7,815) 1,511 5,155 2,169 (493)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 10,112 8,669 3,513 1,333 1,825
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 0 1 (1) 12 1
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก -          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 68 (68)      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย -          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 2,365 10,112 8,669 3,513 1,333

ข้อมูลหนี้
(ล้านบาท)
2558/59 2557/58 + 2556/57 + 2555/56 2554/55
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 9,283 4,556 6,655 11,961 11,961
หนี้สินสุทธิ 6,918 (5,556) (2,013) 8,447 8,447
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม