> นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลทางการเงิน > ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สรุปงบกำไรขาดทุน
(ล้านบาท)
ไตรมาส 1
ปี 60/61
ไตรมาส 4
ปี 59/60
ไตรมาส 3
ปี 59/60
ไตรมาส 2
ปี 59/60
ไตรมาส 1
ปี 59/60
รายได้
รายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน * 1993 2197 727 642 671
รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา 849 845 755 703 542
รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 146 186 147 142 142
รายได้จากธุรกิจบริการ 122 167 307 235 199
รายได้อื่น 169 184 327 167 183
รายได้รวม 3,279 3,579 2,262 1,889 1,737
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 1,088 1,168 995 968 991
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 917 988 681 623 636
กำไรขาดทุนสุทธิหลังส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 405 439 468 548 548
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
(*) รวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จาก BTSGIF และดอกเบี้ยรับภายใต้สัญญาสัมปทาน

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน
(ล้านบาท)
ณ วันที่
30 มิ.ย.
2560
ณ วันที่
31 มี.ค.
2560
ณ วันที่
31 ธ.ค.
2559
ณ วันที่
30 ก.ย.
2559
ณ วันที่
30 มิ.ย.
2559
สินทรัพย์หมุนเวียน 33,234 26,705 27,723 10,069 11,411
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 68,037 66,947 64,368 59,414 56,334
สินทรัพย์รวม 101,272 93,651 92,091 69,483 67,745
หนี้สิ้นหมุนเวียน 23,989 18,636 17,511 17,448 13,300
หนี้สินไม่หมุนเวียน 30,041 29,833 27,907 6,058 5,877
หนี้สินรวม 54,030 48,469 45,418 23,506 19,177
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 47,740 47,740 47,740 47,740 47,717
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) (5,781) (6,198) (4,879) (5,348) (1,871)
รายการอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้น 5,282 3,640 3,813 3,585 2,722
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 47,241 45,182 46,673 45,976 48,569
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 101,272 93,651 92,091 69,483 67,745

สรุปงบกระแสเงินสด
(ล้านบาท)
ไตรมาส 1
ปี 60/61
ไตรมาส 4
ปี 59/60
ไตรมาส 3
ปี 59/60
ไตรมาส 2
ปี 59/60
ไตรมาส 1
ปี 59/60
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 381 (1,279) (865) (2,501) 344
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (435) (4,919) (2,322) 366 (443)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 6,278 248 21,718 1,341 1,053
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 6,223 (5,953) 18,533 (793) 953
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 15,095 20,953 2,522 3,315 2,362
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) - (3) 2 2 (0)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก - - - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (21) - - - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - - - - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 21,326 15,095 20,953 2,522 3,315

ข้อมูลหนี้
(ล้านบาท)
ณ วันที่
30 มิ.ย.
2560
ณ วันที่
31 มี.ค.
2560
ณ วันที่
31 ธ.ค.
2559
ณ วันที่
30 ก.ย.
2559
ณ วันที่
30 มิ.ย.
2559
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 43,435 38,310 36,007 14,451 9,690
หนี้สินสุทธิ ** 4,600 6,051 NA NA (5,943)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

** หนี้สินสุทธิ (adjusted net debt): คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง

สรุปงบกำไรขาดทุน
(ล้านบาท)
2559/60 2558/59 2557/58 + 2556/57 + 2555/56
รายได้
รายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน 4,237 2,573 2,274 2,077* 6,016
รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา 3,010 2,318 2,926 3,121 2,795
รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 617 896 1,355 2,934 1,445
รายได้จากธุรกิจบริการ 743 492 548 399 121
รายได้อื่นจากรายการที่เกิดขึ้นประจำ 860 499 1,759 1,572 195
รายได้รวมจากรายการที่เกิดขึ้นประจำ 9,466 6,780 8,861 10,104 10,571
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 4,117 6,254 4,937 18,334 6,186
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 2,928 2,693 2,836 3,100 5,081
กำไรขาดทุนสุทธิหลังส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2,003 4,134 2,944 12,598 1,719
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
+ ปรับรายการย้อนหลังตามผลกระทบของการนำ TFRIC 12 และ TFRIC 4 มาใช้
(*) รวมกำไร (ขาดทุน) จาก BTSGIF

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน
(ล้านบาท)
ณ วันที่
31 มี.ค.
2560
ณ วันที่
31 มี.ค.
2559
ณ วันที่
31 ธ.ค.
2558
ณ วันที่
30 ก.ย.
2558
ณ วันที่
30 มิ.ย.
2558
สินทรัพย์หมุนเวียน 26,705 10,191 26,002 37,343 52,218
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 66,947 55,069 40,808 39,368 15,073
สินทรัพย์รวม 93,651 65,259 66,810 76,711 67,291
หนี้สิ้นหมุนเวียน 18,636 12,560 6,560 8,557 9,022
หนี้สินไม่หมุนเวียน 29,833 5,799 8,004 8,612 7,767
หนี้สินรวม 48,469 18,358 14,798 17,169 16,789
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 47,740 47,717 47,677 47,657 44,427
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) -6,198 -2,427 475 3,793 (1,715)
รายการอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้น 3,640 1,610 3,860 8,092 7,791
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 45,182 46,901 52,012 59,542 50,502
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 93,651 65,259 66,810 76,711 67,291

สรุปงบกระแสเงินสด
(ล้านบาท)
2559/60 2558/59 2557/58 + 2556/57 + 2555/56
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (4,323) 265 (71) 1,133 4,659
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (7,298) (3,471) 1,401 12,633 4,098
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 24,360 (4,610) (12,425) (8,611) (6,589)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 12,739 (7,816) 1,511 5,155 2,169
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 2,362 10,112 8,669 3,513 1,333
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 0 0 1 (1) 12
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - 68 (68)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 15,095 2,362 10,112 8,669 3,513

ข้อมูลหนี้
(ล้านบาท)
2559/60 2558/59 2557/58 + 2556/57 + 2555/56
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 38,310 9,283 4,556 6,655 11,961
หนี้สินสุทธิ 23,215 6,921 (5,556) (2,013) 8,447
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม