> นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลทางการเงิน > อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน
ที่สำคัญ
ไตรมาส 3
ปี 60/61
ไตรมาส 2
ปี 60/61
ไตรมาส 1
ปี 60/61
ไตรมาส 4
ปี 59/60
ไตรมาส 3
ปี 59/60
ความสามารถในการทำกำไร
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย (%) 31.8% 50.9% 41.1% 44.7% 55.8%
อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม (%) 23.5% 34.4% 29.5% 29.1% 35.2%
อัตรากำไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (%) 22.6% 22.7% 18.5% 20.4% 28.5%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 17.8% 23.8% 13.5% 22.3% 21.0%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 2.7% 2.5% 2.4% 2.8% 2.4%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 5.7% 4.7% 4.3% 4.9% 3.8%
อัตราส่วนสภาพคล่อง          
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.13x 0.91x 1.39x 1.43x 1.58x
ความสามารถในการชำระหนี้          
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.07x 0.97x 0.92x 0.85x 0.77x
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ 1 (adjusted) ต่อทุน (เท่า) 0.34x 0.30x 0.10x 0.13x 0.07x
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ 1 (adjusted) ต่อกำไรจากการดำเนินงาน (เท่า) 3.98x 4.05x 1.43x 2.07x 1.15x
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 3.66x 2.75x 3.12x 0.57x 3.59x
อัตราส่วนต่อหุ้น2          
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.08 0.06 0.03 0.04 0.04
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.92 3.88 3.99 3.82 3.94

1(*) หนี้สินสุทธิ (adjusted net debt): คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง

2 อัตราส่วนทางการเงินต่อหุ้น คำนวณจากจำนวนหุ้น ที่มีราคามูลค่าหุ้น เท่ากับ 4 บาท ต่อหุ้น

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 2559/60 2558/59 2557/58 + 2556/57 + 2555/56
ความสามารถในการทำกำไร
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานขั้นต้นต่อยอดขาย (%) 51.9% 60.4% 55.5% 51.4% 48.8%
อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม (%) 34.0% 42.9% 39.9% 36.3% 49.0%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 2.8% 6.6% 5.0% 17.6% 2.9%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 4.9% 8.9% 6.4% 22.7% 3.8%
ความสามารถในการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.85x 0.20x 0.09x 0.11x 0.24x
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ1 (adjusted) ต่อทุน 0.51x 0.15x (0.11)x (0.03)x 0.17x
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ1 (adjusted) ต่อกำไรจากการดำเนินงาน 7.93x 2.57x (1.96)x (0.65)x 1.66x
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 4.53x 9.30x 8.68x 4.94x 4.07x
อัตราส่วนต่อหุ้น 2
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.17 0.35 0.2482 1.0779 0.1720
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.82 3.96 4.38 5.09 5.05

1(*) หนี้สินสุทธิ (adjusted net debt): คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง

2 อัตราส่วนทางการเงินต่อหุ้น คำนวณจากจำนวนหุ้น ที่มีราคามูลค่าหุ้น เท่ากับ 4 บาท ต่อหุ้น