> นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลทางการเงิน > อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน
ที่สำคัญ
ไตรมาส 2
ปี 60/61
ไตรมาส 1
ปี 60/61
ไตรมาส 4
ปี 59/60
ไตรมาส 3
ปี 59/60
ไตรมาส 2
ปี 59/60
ความสามารถในการทำกำไร
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย (%) 50.9% 41.1% 44.7% 53.5% 57.9%
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขาย (%) 24.1% 17.6% 20.5% 27.1% 28.7%
อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย
(EBITDA margin) (%)
45.6% 32.5% 32.5% 42.0% 45.6%
อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย
(operating EBITDA margin) (%)
34.4% 29.5% 29.1% 35.2% 36.2%
อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ
(Net recurring profit margin) (%)
16.7% 13.3% 14.0% 22.1% 23.6%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 2.5% 2.4% 2.8% 2.4% 3.1%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 4.7% 4.3% 4.9% 3.8% 4.2%
ความสามารถในการชำระหนี้          
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.54x 0.53x 0.52x 0.49x 0.34x
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.19x 1.14x 1.07x 0.97x 0.51x
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.97x 0.92x 0.85x 0.77x 0.31x
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ 1 (adjusted) ต่อทุน 0.30x 0.10x 0.13x na na
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ 1 (adjusted) ต่อกำไรจากการดำเนินงาน 4.05x 1.43x 2.07x na na
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 2.75x 3.12x 0.57x 3.55x 6.95x
อัตราส่วนต่อหุ้น2          
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.06 0.0342 0.0371 0.0395 0.0463
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อหุ้น (บาท) (0.06) 0.032 (0.108) (0.073) (0.211)
กระแสเงินสดอิสระ(*) ต่อหุ้น (บาท) (0.07) 0.006 (0.138) (0.112) (0.231)
มูลค่ากิจการ (Enterprise value) ต่อหุ้น (บาท) (**) 12.02 10.83 10.74 10.11 9.91
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.88 3.99 3.82 3.94 3.88

1 หนี้สินสุทธิ (adjusted net debt): คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง

2 อัตราส่วนทางการเงินต่อหุ้น คำนวณจากจำนวนหุ้น ที่มีราคามูลค่าหุ้น เท่ากับ 4 บาท ต่อหุ้น

(*) กระแสเงินสดอิสระไม่รวมถึงรายการไม่ปกติ

(**) อิงราคาหุ้น ณ วันสุดท้ายของไตรมาส

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 2559/60 2558/59 2557/58 + 2557/58 + 2556/57 +
ความสามารถในการทำกำไร
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย (%) 51.9% 60.4% 55.5% 51.4% 48.8%
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขาย (%) 24.6% 24.6% 22.0% 19.5% 16.6%
อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 41.2% 59.7% 52.0% 77.0% 53.3%
ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายต่อยอดขาย
(Operating EBITDA margin) (%)
34.0% 42.9% 39.9% 36.3% 49.0%
อัตรากำไรจากการดำเนินงานปกติ
(Net recurring profit margin) (%)
20.1% 33.7% 34.7% 25.4% 9.7%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 2.8% 6.6% 5.0% 17.6% 2.9%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 4.9% 8.9% 6.4% 22.7% 3.8%
ความสามารถในการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.52x 0.28x 0.22x 0.22x 0.25x
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.07x 0.39x 0.28x 0.29x 0.33x
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.85x 0.20x 0.09x 0.11x 0.24x
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (เท่า) 0.51x 0.15x (0.11)x (0.03)x 0.17x
หนี้สินสุทธิต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมและ ค่าตัดจำหน่าย (เท่า) 7.93x 2.57x (1.96)x (0.65)x 1.66x
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 4.53x 9.30x 8.68x 4.94x 4.07x
อัตราส่วนต่อหุ้น 1
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.169 0.349 0.2482 1.0779 0.1720
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อหุ้น (บาท) -0.365 0.022 -0.006 0.097 0.466
กระแสเงินสดอิสระ(*) ต่อหุ้น (บาท) -0.483 -0.116 -0.149 -0.046 0.270
มูลค่ากิจการ (Enterprise value) ต่อหุ้น (บาท) (**) 10.74 9.73 8.83 8.55 10.65
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.82 3.96 4.38 5.09 5.05

+ ปรับรายการย้อนหลังตามผลกระทบของการนำ TFRIC 12 และ TFRIC 4 มาใช้

1 อัตราส่วนทางการเงินต่อหุ้น คำนวณจากจำนวนหุ้น ที่มีราคามูลค่าหุ้น เท่ากับ 4 บาท ต่อหุ้น

(*) กระแสเงินสดอิสระไม่รวมถึงรายการไม่ปกติ

(**) อิงราคาหุ้น ณ วันสุดท้ายของไตรมาส