อัตราส่วนทางการเงิน
ที่สำคัญ
ไตรมาส 4
ปี 60/61
ไตรมาส 3
ปี 60/61
ไตรมาส 2
ปี 60/61
ไตรมาส 1
ปี 60/61
ไตรมาส 4
ปี 59/60
ความสามารถในการทำกำไร
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย (%) 46.2% 31.8% 50.9% 41.1% 44.7%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม (%) 32.3% 23.5% 34.4% 29.5% 29.1%
อัตราส่วนกำไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (%) 19.6% 17.1% 13.4% 12.0% 8.4%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 41.1% 16.3% 23.8% 13.5% 12.3%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 4.5% 2.7% 2.5% 2.4% 2.8%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 10.3% 5.7% 4.7% 4.3% 4.9%
อัตราส่วนสภาพคล่อง          
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.93x 1.13x 0.91x 1.39x 1.43x
ความสามารถในการชำระหนี้          
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.02x 1.07x 0.97x 0.92x 0.85x
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ (adjusted) 1 ต่อทุน (เท่า) 0.37x 0.34x 0.30x 0.10x 0.13x
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ (adjusted) 1 ต่อกำไรจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (เท่า) 3.02x 3.98x 4.05x 1.43x 2.07x
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 3.31x 3.66x 2.75x 3.12x 0.57x
อัตราส่วนต่อหุ้น2          
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.21 0.08 0.06 0.03 0.04
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.91 3.92 3.88 3.99 3.82

1(*) หนี้สินสุทธิ (adjusted net debt): คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง

2 อัตราส่วนทางการเงินต่อหุ้น คำนวณจากจำนวนหุ้น ที่มีราคามูลค่าหุ้น เท่ากับ 4 บาท ต่อหุ้น

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 2560/61 2559/60 2558/59 2557/58 + 2556/57 +
ความสามารถในการทำกำไร
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย (%) 41.0% 51.9% 60.4% 55.5% 51.4%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม (%) 29.0% 34.0% 42.9% 39.9% 36.3%
อัตราส่วนกำไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (%) 16.0% 15.4% 29.2% 28.2% 16.4%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 24.6% 20.1% 41.9% 32.6% 52.3%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 4.5% 2.8% 6.6% 5.0% 17.6%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 10.3% 4.9% 8.9% 6.4% 22.7%
อัตราส่วนสภาพคล่อง          
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.93x 1.38x 0.81x 3.83x 4.36x
ความสามารถในการชำระหนี้          
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.02x 0.85x 0.20x 0.09x 0.11x
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ (adjusted) 1 ต่อทุน (เท่า) 0.37x 0.13x 0.15x (0.11)x (0.03)x
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ (adjusted) 1 ต่อกำไรจากการดำเนินงาน (เท่า) 3.02x 1.72x 2.57x (1.96)x (0.65)x
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 3.31x 4.55x 9.30x 8.68x 4.94x
อัตราส่วนต่อหุ้น2          
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.37 0.17 0.35 0.25 1.08
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.91 3.82 3.96 4.38 5.09

1(*) หนี้สินสุทธิ (adjusted net debt): คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง

2 อัตราส่วนทางการเงินต่อหุ้น คำนวณจากจำนวนหุ้น ที่มีราคามูลค่าหุ้น เท่ากับ 4 บาท ต่อหุ้น