> นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วันที่ 21 มิถุนายน 2560


ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2560

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมเป็นการล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
(วันที่เผยแพร่: 21 มิถุนายน 2560)
รายงานประจำปี 2559/60
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559/60
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
กำหนดการประชุม
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
(วันที่เผยแพร่: 8 สิงหาคม 2560)
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560


สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามบัญชี 2

(12 ธันวาคม 2557)

การประชุมผู้ถือหุ้นย้อนหลัง