รายได้
ตามกลุ่มธุรกิจ
ไตรมาส 2
ปี 2559/60
> นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามบัญชี 2

(12 ธันวาคม 2557)

การประชุมผู้ถือหุ้นย้อนหลัง