รายได้
ตามกลุ่มธุรกิจ
ประจำปี 2559/60
> นักลงทุนสัมพันธ์ > การกำกับดูแลกิจการ > รายงานการเปลี่ยน
แปลงการถือครองหลักทรัพย์
ของกรรมการและผู้บริหาร

รายงานการเปลี่ยน
แปลงการถือครองหลักทรัพย์
ของกรรมการและผู้บริหาร

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ระหว่างปี 2557/58 และ ปี 2558/59

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น (BTS) เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/(ลด)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ
BTS-W3
เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/(ลด)
    31 มี.ค. 2558 31 มี.ค. 2559   31 มี.ค. 2558 31 มี.ค. 2559  
1. นายคีรี กาญจนพาสน์ 3,891,164,652 3,891,164,652 - 1,389,286,164 1,389,286,164 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -
2. ดร.พอล ทง (Dr. Paul Tong) 29,176,501 29,176,501 - 9,725,500 9,725,500 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1,600,000 1,600,000 - 533,333 533,333 -
3. ดร.อาณัติ  อาภาภิรม 0 0 - 0 0 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -
4. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา 5,552,627 5,552,627 - 1,850,875 1,850,875 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -
5. นายกวิน   กาญจนพาสน์ 602,459,295 602,459,295 - 819,765 819,765 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -
6. นายรังสิน กฤตลักษณ์ 0 0 - 0 0 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -
7. นายคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung) 3,200,000 3,200,000 - 1,066,666 1,066,666 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -
8. ศาสตราจารย์พิเศษ พลโทพิศาล เทพสิทธา  80,000 80,000 - 26,666 26,666 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -
9. นายสุจินต์ หวั่งหลี 4,417,166 4,417,166 - 1,472,388 1,472,388 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3,262,857 3,262,857 - 87,619 0 (87,619)
10. ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน 351,713 351,713 - 117,237 0 (117,237)
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -
11. นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่
(Mr. Cheong Ying Chew, Henry)
0 0 - 0 0 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -
12. นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ 0* 2,200,000 2,200,000 0* 0 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 300,000* 500,000 200,000 0* 0 -
13. ดร.การุญ จันทรางศุ 0* 0 - 0* 0 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0* 0 - 0* 0 -
14. นางพิจิตรา มหาพล 150,000* 150,000 - 0* 0 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 90,000* 90,000 - 0* 0 -
15. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ 115,632 267,460 151,828 19,272 19,272 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 17,000 17,000 - 0 0 -
16. นายดาเนียล รอสส์ (Mr. Daniel Ross) 238,480 454,261 215,781 45,080 45,080 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -
17. นางดวงกมล ชัยชนะขจร 330,504 593,959 263,455 55,084 55,084 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -
18. นางสาวชวดี รุ่งเรือง 59,208 219,006 159,798 0 0 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - -

* จำนวนหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 ที่ถือครอง ณ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ