ดูรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดวันที่ 30 มีนาคม 2561 ได้ที่ตารางด้านล่าง

ลำดับ รายชื่อ จำนวนผู้ถือหุ้น ร้อยละ
1 กลุ่มคุณคีรี กาญจนพาสน์ 4,868,397,239 41.1%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 940,479,741 7.9%
3 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 545,466,733 4.6%
4 สำนักงานประกันสังคม 297,017,100 2.5%
5 STATE STREET EUROPE LIMITED 145,973,699 1.2%
6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 131,839,000 1.1%
7 CHASE NOMINEES LIMITED 111,101,095 0.9%
8 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 105,609,203 0.9%
9 นายมิน เธียรวร 67,000,000 0.6%
10 GIC PRIVATE LIMITED 65,986,235 0.6%

หมายเหตุ: ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (หักหุ้นที่ซื้อคืนออกแล้ว)