รายได้
ตามกลุ่มธุรกิจ
ไตรมาส 2
ปี 2559/60
> นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ได้ที่ตารางด้านล่าง

ลำดับ รายชื่อ ร้อยละ จำนวนผู้ถือหุ้น
1 กลุ่มคุณคีรี กาญจนพาสน์
   1.1 นายคีรี กาญจนพาสน์
   1.2 UBS AG HONG KONG BRANCH (custodian)
   1.3 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH (custodian)
   1.4 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด
   1.5 AMSFIELD HOLDINGS PTE. LTD.
   1.6 นางสาวซูซาน กาญจนพาสน์
   1.7 นายกวิน กาญจนพาสน์
4,886,135,039
3,281,164,652
350,000,000
260,000,000
360,000,000
51,092
32,460,000
602,459,295
40.94%
27.49%
2.93%
2.18%
3.02%
0.00%
0.27%
5.05%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,098,505,388 9.20%
3 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 545,466,733 4.57%
4 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 164,153,103 1.38%
5 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 151,755,300 1.27%
6 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 117,253,623 0.98%
7 CHASE NOMINEES LIMITED  100,964,465 0.85%
8 (กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล) 99,616,100 0.83%
9 (กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล) 84,817,400 0.71%
10 (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว) 75,311,100 0.63%
7,323,978,251.00 61.37%