> นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดวันที่ 22 มกราคม 2561 ได้ที่ตารางด้านล่าง

ลำดับ รายชื่อ จำนวนผู้ถือหุ้น ร้อยละ
1. กลุ่มคุณคีรี กาญจนพาสน์ 4,885,675,039 41.25%
  1.1 นายคีรี กาญจนพาสน์ 3,181,164,652 26.86%
  1.2 UBS AG HONG KONG BRANCH (custodian) 350,000,000 2.95%
  1.3 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH (custodian) 260,000,000 2.20%
  1.4 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH 100,000,000 0.84%
  1.5 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด 360,000,000 3.04%
  1.6 AMSFIELD HOLDINGS PTE. LTD. 51,092 0.00%
  1.7 นางสาวซูซาน กาญจนพาสน์ 32,000,000 0.27%
  1.8 นายกวิน กาญจนพาสน์ 602,459,295 5.09%
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 962,850,273 8.13%
3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 545,466,733 4.61%
4. สำนักงานประกันสังคม 276,197,100 2.33%
5. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 194,121,991 1.64%
6. STATE STREET EUROPE LIMITED 137,169,259 1.16%
7. CHASE NOMINEES LIMITED  113,347,305 0.96%
8. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 105,609,203 0.89%
9. THE BANK OF NEW YORK MELLON 72,965,800 0.62%
10. GIC PRIVATE LIMITED 71,346,825 0.60%

หมายเหตุ: ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (หักหุ้นที่ซื้อคืนออกแล้ว)