รายได้
ตามกลุ่มธุรกิจ
ประจำปี 2559/60
> นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ได้ที่ตารางด้านล่าง

ลำดับ รายชื่อ จำนวนผู้ถือหุ้น ร้อยละ
1 กลุ่มคุณคีรี กาญจนพาสน์
   1.1 นายคีรี กาญจนพาสน์
   1.2 UBS AG HONG KONG BRANCH (custodian)
   1.3 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH (custodian)
   1.4 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด
   1.5 AMSFIELD HOLDINGS PTE. LTD.
   1.6 นางสาวซูซาน กาญจนพาสน์
   1.7 นายกวิน กาญจนพาสน์
4,885,675,039
3,281,164,652
350,000,000
260,000,000
360,000,000
51,092
32,000,000
602,459,295
41.27%
27.71%
2.96%
2.20%
3.04%
0.00%
0.27%
5.09%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 923,252,022 7.80%
3 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 545,466,733 4.61%
4 สำนักงานประกันสังคม 196,159,700 1.66%
5 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 176,794,319 1.49%
6 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 164,153,103 1.39%
7 CHASE NOMINEES LIMITED 134,035,012 1.13%
8 GIC PRIVATE LIMITED 78,723,138 0.66%
9 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 75,321,555 0.64%
10 กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล 62,869,400 0.53%

หมายเหตุ: ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (หักหุ้นที่ซื้อคืนออกแล้ว)