ข้อมูล BTS-W2
     
ตัวย่อ:   BTS-W2
ประเภทหลักทรัพย์:   ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ BTS
วันที่หลักทรัพย์เข้าซื้อขาย:   25 พฤศจิกายน 2553
หลักทรัพย์อ้างอิง:   หุ้นสามัญ BTS
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ:   ฟรี
ราคาใช้สิทธิ:   4.375 บาท
อัตราส่วนการใช้สิทธิ:   1 หน่วย : 0.16 หุ้น
จำนวนหลักทรัพย์:   5,027,000,448 หน่วย
จำนวนหุ้นคงเหลือ
ที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ:
  804,320,072 หุ้น
ยอดรวมจำนวนหุ้นที่นำมาใช้สิทธิ:   -
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ:   3 ปี
เงื่อนไขการใช้สิทธิ:   วันใช้สิทธิครั้งแรกคือ 28 ธันวาคม 2555 หลังจากนั้นใช้สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน มีนาคม 2556, มิถุนายน 2556, กันยายน 2556 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
วันสิ้นสุดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ:   11 พฤศจิกายน 2556
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์:  
ในประเทศ:   TH022105NB06
ต่างด้าว:   -
นายทะเบียนหลักทรัพย์:   บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2229-2800
โทรสาร : 0 2359-1259
  TSD CALL CENTER : 0 2229-2888
E-mail: TSDCallCenter@set.or.th
Website: http://www.tsd.co.th
   
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 ครั้งสุดท้าย
ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ (BTS-W2)
ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (BTS-W2)
ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (BTS-W2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)