ปรับปรุงเมื่อ: 20 กรกฎาคม 2561 16:35

ตัวย่อหุ้น: BTS-W3 สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.05 ปริมาณซื้อขาย: 3,272,900
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.05 - 0.06 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.00 - 0.00

Chart Type
เลือกช่วงวันที่:      จาก ถึง
ราคาย้อนหลัง จาก เมษายน 25, 2561 ถึง กรกฎาคม 20, 2561
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(22/06/2561 to 06/07/2561)
0.08 0.09 0.06 0.06 122,641,800
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24/05/2561 to 21/06/2561)
0.11 0.15 0.06 0.08 1,067,014,200
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
20/07/2561 0.05 0.06 0.05 0.05 3,272,900
19/07/2561 0.06 0.06 0.05 0.05 3,250,800
18/07/2561 0.05 0.06 0.05 0.06 4,420,000
17/07/2561 0.05 0.06 0.05 0.05 4,497,700
16/07/2561 0.06 0.07 0.05 0.05 11,875,100
13/07/2561 0.06 0.07 0.05 0.05 11,650,600
12/07/2561 0.06 0.07 0.05 0.06 11,522,900
11/07/2561 0.06 0.07 0.06 0.06 2,944,400
10/07/2561 0.06 0.07 0.06 0.06 5,603,200
09/07/2561 0.06 0.07 0.06 0.06 896,600
06/07/2561 0.06 0.07 0.06 0.06 9,965,500
05/07/2561 0.06 0.07 0.06 0.06 7,293,400
04/07/2561 0.07 0.08 0.06 0.07 27,146,600
03/07/2561 0.07 0.08 0.06 0.07 11,380,800
29/06/2561 0.08 0.08 0.06 0.06 8,935,700
28/06/2561 0.07 0.08 0.07 0.07 18,547,200
27/06/2561 0.08 0.08 0.07 0.08 13,530,900
26/06/2561 0.07 0.08 0.07 0.08 7,918,200
25/06/2561 0.08 0.09 0.07 0.08 9,853,200
22/06/2561 0.08 0.09 0.08 0.08 8,070,300
21/06/2561 0.10 0.10 0.08 0.08 10,177,000
20/06/2561 0.09 0.10 0.08 0.10 71,872,500
19/06/2561 0.09 0.09 0.07 0.09 61,801,500
18/06/2561 0.07 0.10 0.07 0.09 179,299,100
15/06/2561 0.07 0.08 0.06 0.07 13,503,700
14/06/2561 0.08 0.08 0.06 0.07 8,705,800
13/06/2561 0.07 0.08 0.07 0.07 10,104,000
12/06/2561 0.08 0.08 0.07 0.07 17,130,400
11/06/2561 0.08 0.08 0.07 0.07 19,197,600
08/06/2561 0.08 0.09 0.08 0.08 35,484,600
07/06/2561 0.10 0.10 0.08 0.08 37,898,600
06/06/2561 0.10 0.11 0.09 0.10 23,343,200
05/06/2561 0.11 0.12 0.08 0.10 30,910,800
04/06/2561 0.11 0.12 0.10 0.11 69,864,700
01/06/2561 0.10 0.11 0.09 0.10 34,739,900
31/05/2561 0.08 0.10 0.08 0.09 85,606,000
30/05/2561 0.11 0.11 0.06 0.07 187,738,200
28/05/2561 0.12 0.13 0.11 0.12 23,632,200
25/05/2561 0.14 0.15 0.12 0.12 71,886,800
24/05/2561 0.11 0.15 0.11 0.13 74,117,600
23/05/2561 0.10 0.12 0.10 0.11 13,386,700
22/05/2561 0.11 0.11 0.10 0.11 11,854,800
21/05/2561 0.10 0.11 0.09 0.11 27,704,300
18/05/2561 0.08 0.10 0.08 0.10 7,439,600
17/05/2561 0.09 0.10 0.08 0.09 4,906,300
16/05/2561 0.09 0.10 0.08 0.09 10,486,000
15/05/2561 0.09 0.10 0.08 0.10 26,794,900
14/05/2561 0.08 0.09 0.08 0.09 35,835,600
11/05/2561 0.07 0.08 0.07 0.08 4,629,000
10/05/2561 0.07 0.08 0.07 0.08 8,836,900
09/05/2561 0.07 0.08 0.06 0.07 11,249,900
08/05/2561 0.07 0.08 0.06 0.07 43,214,300
07/05/2561 0.08 0.08 0.07 0.07 26,581,800
04/05/2561 0.08 0.08 0.07 0.08 10,814,500
03/05/2561 0.07 0.08 0.07 0.08 47,859,300
02/05/2561 0.06 0.08 0.05 0.07 56,715,700
30/04/2561 0.05 0.06 0.05 0.06 53,588,000
27/04/2561 0.05 0.05 0.04 0.05 3,370,400
26/04/2561 0.04 0.05 0.04 0.04 4,402,200
25/04/2561 0.04 0.05 0.03 0.04 16,677,700
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

ตัวย่อ:

BTS-W3

ประเภทหลักทรัพย์: ใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่หลักทรัพย์เข้าซื้อขาย: 18 พฤศจิกายน 2556
หลักทรัพย์อ้างอิง: หุ้นสามัญ BTS
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ: 0 บาท
อัตราส่วนการใช้สิทธิ: 1 หน่วย : 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ: 12 บาทต่อหุ้น
จำนวนหลักทรัพย์: 3,944,626,464 หน่วย
จำนวนหุ้นคงเหลือ
ที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ:
ไม่เกิน 3,971,617,378 หุ้น
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ: 5 ปี
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ: 1 พฤศจิกายน 2556
วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ: 1 พฤศจิกายน 2561
เงื่อนไขการใช้สิทธิ: ใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ภายหลังจากวันครบกำหนด 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันครบกำหนด 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป

หมายเลขกำกับหลักทรัพย์

 
ในประเทศ: TH022105SB01
ต่างด้าว: -
NVDR: TH022105SBR5

นายทะเบียนหลักทรัพย์:

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2229-2800
โทรสาร : 0 2359-1259

TSD CALL CENTER : 0 2229-2888
E-mail: TSDCallCenter@set.or.th
Website: http://www.tsd.co.th
ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“BTS-W3”)
หนังสือถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 เรื่อง นำส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)
หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)