> นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลหลักทรัพย์ > ข้อมูล BTS-W3

ข้อมูล BTS-W3

ปรับปรุงเมื่อ: 18 ตุลาคม 2560 16:35

ตัวย่อหุ้น: BTS-W3 สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.29 ปริมาณซื้อขาย: 22,763,800
เปลี่ยนแปลง: -0.02 % เปลี่ยนแปลง: -6.45
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.28 - 0.32 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.00 - 0.00

Chart Type
เลือกช่วงวันที่:      จาก ถึง
ราคาย้อนหลัง จาก กรกฎาคม 24, 2560 ถึง ตุลาคม 18, 2560
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20/09/2560 to 03/10/2560)
0.34 0.35 0.32 0.33 43,726,400
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(23/08/2560 to 19/09/2560)
0.35 0.37 0.33 0.34 137,382,000
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
18/10/2560 0.31 0.32 0.28 0.29 22,763,800
17/10/2560 0.31 0.32 0.31 0.31 8,070,800
16/10/2560 0.32 0.33 0.31 0.31 12,581,800
12/10/2560 0.32 0.33 0.31 0.33 1,831,900
11/10/2560 0.32 0.33 0.32 0.32 4,309,000
10/10/2560 0.32 0.33 0.32 0.33 3,283,200
09/10/2560 0.32 0.33 0.32 0.32 3,171,200
06/10/2560 0.32 0.33 0.32 0.33 4,973,600
05/10/2560 0.33 0.34 0.32 0.33 8,098,700
04/10/2560 0.33 0.34 0.32 0.32 12,840,700
03/10/2560 0.33 0.34 0.33 0.33 2,507,900
02/10/2560 0.32 0.34 0.32 0.33 6,729,700
29/09/2560 0.33 0.33 0.32 0.33 6,698,400
28/09/2560 0.32 0.33 0.32 0.33 1,374,400
27/09/2560 0.33 0.34 0.32 0.33 3,738,800
26/09/2560 0.33 0.34 0.33 0.34 2,475,000
25/09/2560 0.33 0.34 0.33 0.33 2,859,500
22/09/2560 0.33 0.34 0.32 0.33 3,304,200
21/09/2560 0.34 0.34 0.33 0.34 2,713,200
20/09/2560 0.34 0.35 0.33 0.34 11,325,300
19/09/2560 0.33 0.35 0.33 0.34 10,125,300
18/09/2560 0.33 0.34 0.33 0.34 7,739,100
15/09/2560 0.33 0.34 0.33 0.34 7,124,600
14/09/2560 0.34 0.35 0.33 0.33 9,824,300
13/09/2560 0.35 0.35 0.34 0.35 7,244,100
12/09/2560 0.35 0.35 0.34 0.34 1,696,600
11/09/2560 0.35 0.35 0.34 0.35 2,731,400
08/09/2560 0.34 0.36 0.34 0.35 1,418,800
07/09/2560 0.34 0.36 0.34 0.35 5,563,800
06/09/2560 0.34 0.35 0.34 0.35 7,299,000
05/09/2560 0.34 0.36 0.34 0.34 2,683,000
04/09/2560 0.35 0.36 0.34 0.35 2,375,800
01/09/2560 0.35 0.35 0.34 0.35 1,664,300
31/08/2560 0.35 0.35 0.34 0.35 1,453,600
30/08/2560 0.36 0.37 0.35 0.35 15,331,200
29/08/2560 0.34 0.37 0.34 0.36 31,258,700
28/08/2560 0.34 0.35 0.33 0.33 6,532,700
25/08/2560 0.34 0.35 0.33 0.34 2,322,400
24/08/2560 0.34 0.36 0.34 0.34 5,051,800
23/08/2560 0.35 0.36 0.33 0.34 7,941,500
22/08/2560 0.35 0.36 0.35 0.36 2,689,700
21/08/2560 0.36 0.37 0.35 0.35 1,272,100
18/08/2560 0.35 0.36 0.34 0.36 4,242,900
17/08/2560 0.35 0.36 0.34 0.36 4,026,000
16/08/2560 0.35 0.35 0.33 0.35 3,482,200
15/08/2560 0.35 0.35 0.34 0.35 1,122,700
11/08/2560 0.34 0.35 0.34 0.34 7,179,500
10/08/2560 0.35 0.36 0.34 0.35 3,930,700
09/08/2560 0.36 0.37 0.33 0.35 7,150,300
08/08/2560 0.38 0.38 0.36 0.37 3,583,900
07/08/2560 0.37 0.39 0.37 0.38 1,067,700
04/08/2560 0.37 0.39 0.37 0.38 2,880,700
03/08/2560 0.39 0.39 0.37 0.37 1,376,300
02/08/2560 0.38 0.39 0.37 0.38 4,397,500
01/08/2560 0.38 0.38 0.36 0.37 5,665,600
31/07/2560 0.39 0.39 0.37 0.38 6,399,900
27/07/2560 0.40 0.41 0.39 0.39 5,394,100
26/07/2560 0.40 0.42 0.39 0.40 26,064,600
25/07/2560 0.39 0.43 0.39 0.40 22,134,700
24/07/2560 0.40 0.40 0.39 0.39 4,798,600
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

ตัวย่อ:

BTS-W3

ประเภทหลักทรัพย์: ใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่หลักทรัพย์เข้าซื้อขาย: 18 พฤศจิกายน 2556
หลักทรัพย์อ้างอิง: หุ้นสามัญ BTS
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ: 0 บาท
อัตราส่วนการใช้สิทธิ: 1 หน่วย : 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ: 12 บาทต่อหุ้น
จำนวนหลักทรัพย์: 3,944,626,464 หน่วย
จำนวนหุ้นคงเหลือ
ที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ:
ไม่เกิน 3,971,617,378 หุ้น
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ: 5 ปี
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ: 1 พฤศจิกายน 2556
วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ: 1 พฤศจิกายน 2561
เงื่อนไขการใช้สิทธิ: ใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ภายหลังจากวันครบกำหนด 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันครบกำหนด 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป

หมายเลขกำกับหลักทรัพย์

 
ในประเทศ: TH022105SB01
ต่างด้าว: -
NVDR: TH022105SBR5

นายทะเบียนหลักทรัพย์:

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2229-2800
โทรสาร : 0 2359-1259

TSD CALL CENTER : 0 2229-2888
E-mail: TSDCallCenter@set.or.th
Website: http://www.tsd.co.th
ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“BTS-W3”)
หนังสือถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 เรื่อง นำส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)
หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)