ปรับปรุงเมื่อ: 01 มกราคม 2523 07:00

ตัวย่อหุ้น: BTS-W3 สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: - ปริมาณซื้อขาย: -
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: - ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.01 - 0.06

Chart Type
เลือกช่วงวันที่:      จาก ถึง
ราคาย้อนหลัง จาก ตุลาคม 24, 2561 ถึง มกราคม 21, 2562
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(21/12/2561 to 07/01/2562)
0.01 0.01 0.01 0.01 0
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21/11/2561 to 20/12/2561)
0.01 0.01 0.01 0.01 0
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
21/01/2562 - - - - 0
18/01/2562 - - - - 0
17/01/2562 - - - - 0
16/01/2562 - - - - 0
15/01/2562 - - - - 0
14/01/2562 - - - - 0
11/01/2562 - - - - 0
10/01/2562 - - - - 0
09/01/2562 - - - - 0
08/01/2562 - - - - 0
07/01/2562 - - - - 0
04/01/2562 - - - - 0
03/01/2562 - - - - 0
02/01/2562 - - - - 0
28/12/2561 - - - - 0
27/12/2561 - - - - 0
26/12/2561 - - - - 0
25/12/2561 - - - - 0
24/12/2561 - - - - 0
21/12/2561 - - - - 0
20/12/2561 - - - - 0
19/12/2561 - - - - 0
18/12/2561 - - - - 0
17/12/2561 - - - - 0
14/12/2561 - - - - 0
13/12/2561 - - - - 0
12/12/2561 - - - - 0
11/12/2561 - - - - 0
07/12/2561 - - - - 0
06/12/2561 - - - - 0
04/12/2561 - - - - 0
03/12/2561 - - - - 0
30/11/2561 - - - - 0
29/11/2561 - - - - 0
28/11/2561 - - - - 0
27/11/2561 - - - - 0
26/11/2561 - - - - 0
23/11/2561 - - - - 0
22/11/2561 - - - - 0
21/11/2561 - - - - 0
20/11/2561 - - - - 0
19/11/2561 - - - - 0
16/11/2561 - - - - 0
15/11/2561 - - - - 0
14/11/2561 - - - - 0
13/11/2561 - - - - 0
12/11/2561 - - - - 0
09/11/2561 - - - - 0
08/11/2561 - - - - 0
07/11/2561 - - - - 0
06/11/2561 - - - - 0
05/11/2561 - - - - 0
02/11/2561 - - - - 0
01/11/2561 - - - - 0
31/10/2561 - - - - 0
30/10/2561 - - - - 0
29/10/2561 - - - - 0
26/10/2561 - - - - 0
25/10/2561 - - - - 0
24/10/2561 - - - - 0
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

ตัวย่อ:

BTS-W3

ประเภทหลักทรัพย์: ใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่หลักทรัพย์เข้าซื้อขาย: 18 พฤศจิกายน 2556
หลักทรัพย์อ้างอิง: หุ้นสามัญ BTS
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ: 0 บาท
อัตราส่วนการใช้สิทธิ: 1 หน่วย : 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ: 12 บาทต่อหุ้น
จำนวนหลักทรัพย์: 3,944,626,464 หน่วย
จำนวนหุ้นคงเหลือ
ที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ:
ไม่เกิน 3,971,617,378 หุ้น
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ: 5 ปี
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ: 1 พฤศจิกายน 2556
วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ: 1 พฤศจิกายน 2561
เงื่อนไขการใช้สิทธิ: ใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ภายหลังจากวันครบกำหนด 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันครบกำหนด 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป

หมายเลขกำกับหลักทรัพย์

 
ในประเทศ: TH022105SB01
ต่างด้าว: -
NVDR: TH022105SBR5

นายทะเบียนหลักทรัพย์:

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2229-2800
โทรสาร : 0 2359-1259

TSD CALL CENTER : 0 2229-2888
E-mail: TSDCallCenter@set.or.th
Website: http://www.tsd.co.th
ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“BTS-W3”)
หนังสือถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 เรื่อง นำส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)
หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)