> นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลหลักทรัพย์ > ข้อมูล BTS-W3

ข้อมูล BTS-W3

ปรับปรุงเมื่อ: 19 มกราคม 2561 16:38

ตัวย่อหุ้น: BTS-W3 สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.05 ปริมาณซื้อขาย: 6,536,600
เปลี่ยนแปลง: -0.01 % เปลี่ยนแปลง: -16.67
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.05 - 0.06 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.00 - 0.00

Chart Type
เลือกช่วงวันที่:      จาก ถึง
ราคาย้อนหลัง จาก ตุลาคม 20, 2560 ถึง มกราคม 19, 2561
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(21/12/2560 to 05/01/2561)
0.17 0.18 0.14 0.15 47,818,500
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21/11/2560 to 20/12/2560)
0.19 0.20 0.15 0.17 118,123,400
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
19/01/2561 0.06 0.06 0.05 0.05 6,536,600
18/01/2561 0.05 0.06 0.05 0.06 8,210,600
17/01/2561 0.05 0.06 0.05 0.05 14,930,900
16/01/2561 0.07 0.07 0.05 0.05 26,820,700
15/01/2561 0.09 0.09 0.06 0.07 36,382,100
12/01/2561 0.09 0.10 0.08 0.10 8,793,200
11/01/2561 0.08 0.09 0.08 0.08 14,370,900
10/01/2561 0.14 0.14 0.09 0.10 40,392,900
09/01/2561 0.14 0.15 0.13 0.14 11,232,400
08/01/2561 0.15 0.16 0.15 0.15 3,706,400
05/01/2561 0.15 0.16 0.14 0.15 3,700,800
04/01/2561 0.16 0.16 0.14 0.15 7,754,100
03/01/2561 0.16 0.16 0.15 0.15 3,543,900
29/12/2560 0.16 0.16 0.15 0.16 3,652,500
28/12/2560 0.17 0.17 0.15 0.16 11,969,900
27/12/2560 0.17 0.17 0.16 0.16 1,183,800
26/12/2560 0.17 0.18 0.16 0.16 3,773,800
25/12/2560 0.18 0.18 0.17 0.17 7,035,700
22/12/2560 0.17 0.18 0.16 0.18 3,348,600
21/12/2560 0.17 0.17 0.16 0.16 1,855,400
20/12/2560 0.17 0.18 0.17 0.17 1,474,900
19/12/2560 0.17 0.18 0.17 0.17 1,261,100
18/12/2560 0.18 0.18 0.17 0.17 4,874,700
15/12/2560 0.17 0.19 0.17 0.18 10,129,800
14/12/2560 0.17 0.18 0.17 0.17 2,947,400
13/12/2560 0.16 0.18 0.16 0.18 9,861,100
12/12/2560 0.16 0.17 0.16 0.16 4,810,400
08/12/2560 0.16 0.18 0.16 0.16 4,670,300
07/12/2560 0.17 0.17 0.16 0.16 277,700
06/12/2560 0.16 0.17 0.16 0.17 4,585,100
04/12/2560 0.17 0.18 0.16 0.16 11,276,400
01/12/2560 0.17 0.18 0.16 0.17 12,359,200
30/11/2560 0.16 0.17 0.16 0.16 3,167,500
29/11/2560 0.17 0.18 0.15 0.17 17,269,600
28/11/2560 0.17 0.18 0.17 0.18 5,647,200
27/11/2560 0.19 0.19 0.17 0.18 7,269,900
24/11/2560 0.19 0.20 0.18 0.18 1,666,800
23/11/2560 0.19 0.20 0.19 0.19 2,785,900
22/11/2560 0.19 0.20 0.19 0.19 920,000
21/11/2560 0.19 0.20 0.19 0.19 10,868,400
20/11/2560 0.18 0.19 0.18 0.18 3,191,900
17/11/2560 0.18 0.18 0.17 0.18 3,874,700
16/11/2560 0.17 0.19 0.17 0.18 8,783,800
15/11/2560 0.17 0.18 0.16 0.17 6,101,100
14/11/2560 0.16 0.17 0.16 0.17 7,754,100
13/11/2560 0.17 0.17 0.16 0.16 8,046,600
10/11/2560 0.18 0.18 0.17 0.17 10,536,200
09/11/2560 0.19 0.20 0.17 0.18 24,586,500
08/11/2560 0.20 0.20 0.18 0.19 5,852,100
07/11/2560 0.19 0.20 0.19 0.20 8,517,800
06/11/2560 0.20 0.20 0.19 0.19 2,644,700
03/11/2560 0.19 0.20 0.17 0.19 36,725,800
02/11/2560 0.23 0.23 0.19 0.19 37,736,400
01/11/2560 0.24 0.25 0.22 0.23 31,110,500
31/10/2560 0.24 0.25 0.23 0.25 12,376,400
30/10/2560 0.25 0.25 0.23 0.25 25,274,200
27/10/2560 0.26 0.26 0.24 0.25 9,971,300
25/10/2560 0.28 0.28 0.25 0.26 11,289,700
24/10/2560 0.25 0.28 0.25 0.27 14,363,800
20/10/2560 0.23 0.26 0.23 0.25 43,699,400
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

ตัวย่อ:

BTS-W3

ประเภทหลักทรัพย์: ใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่หลักทรัพย์เข้าซื้อขาย: 18 พฤศจิกายน 2556
หลักทรัพย์อ้างอิง: หุ้นสามัญ BTS
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ: 0 บาท
อัตราส่วนการใช้สิทธิ: 1 หน่วย : 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ: 12 บาทต่อหุ้น
จำนวนหลักทรัพย์: 3,944,626,464 หน่วย
จำนวนหุ้นคงเหลือ
ที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ:
ไม่เกิน 3,971,617,378 หุ้น
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ: 5 ปี
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ: 1 พฤศจิกายน 2556
วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ: 1 พฤศจิกายน 2561
เงื่อนไขการใช้สิทธิ: ใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ภายหลังจากวันครบกำหนด 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันครบกำหนด 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป

หมายเลขกำกับหลักทรัพย์

 
ในประเทศ: TH022105SB01
ต่างด้าว: -
NVDR: TH022105SBR5

นายทะเบียนหลักทรัพย์:

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2229-2800
โทรสาร : 0 2359-1259

TSD CALL CENTER : 0 2229-2888
E-mail: TSDCallCenter@set.or.th
Website: http://www.tsd.co.th
ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“BTS-W3”)
หนังสือถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 เรื่อง นำส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)
หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)