รายได้
ตามกลุ่มธุรกิจ
ไตรมาส 2
ปี 2559/60
> นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลหลักทรัพย์ > ข้อมูล BTS-W3

ข้อมูล BTS-W3

ปรับปรุงเมื่อ: 16 มกราคม 2560 16:36

ตัวย่อหุ้น: BTS-W3 สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.67 ปริมาณซื้อขาย: 13,529,900
เปลี่ยนแปลง: -0.02 % เปลี่ยนแปลง: -2.90
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.66 - 0.69 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.00 - 0.00

Chart Type
เลือกช่วงวันที่:      จาก ถึง
ราคาย้อนหลัง จาก ตุลาคม 18, 2559 ถึง มกราคม 16, 2560
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16/12/2559 to 29/12/2559)
0.68 0.71 0.68 0.68 22,804,600
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(16/11/2559 to 15/12/2559)
0.70 0.79 0.67 0.68 141,827,000
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
16/01/2560 0.68 0.69 0.66 0.67 13,529,900
13/01/2560 0.69 0.69 0.68 0.69 512,600
12/01/2560 0.69 0.69 0.68 0.68 2,984,300
11/01/2560 0.70 0.70 0.68 0.69 3,085,600
10/01/2560 0.70 0.70 0.69 0.69 1,109,800
09/01/2560 0.69 0.70 0.68 0.69 2,476,200
06/01/2560 0.70 0.70 0.69 0.69 1,309,000
05/01/2560 0.70 0.71 0.69 0.70 839,000
04/01/2560 0.70 0.71 0.69 0.70 2,416,500
30/12/2559 0.69 0.70 0.69 0.69 2,426,600
29/12/2559 0.68 0.69 0.68 0.68 2,177,600
28/12/2559 0.68 0.69 0.68 0.68 709,900
27/12/2559 0.68 0.69 0.68 0.68 1,600,000
26/12/2559 0.68 0.70 0.68 0.68 3,721,600
23/12/2559 0.68 0.69 0.68 0.69 796,400
22/12/2559 0.69 0.70 0.68 0.68 1,409,300
21/12/2559 0.69 0.70 0.68 0.70 1,406,500
20/12/2559 0.70 0.70 0.68 0.69 2,582,200
19/12/2559 0.70 0.71 0.69 0.69 3,037,100
16/12/2559 0.68 0.71 0.68 0.70 5,364,000
15/12/2559 0.68 0.70 0.68 0.68 4,933,000
14/12/2559 0.72 0.72 0.68 0.68 17,451,800
13/12/2559 0.74 0.74 0.71 0.71 5,892,900
09/12/2559 0.75 0.76 0.73 0.73 3,188,900
08/12/2559 0.78 0.79 0.74 0.75 14,057,600
07/12/2559 0.73 0.78 0.73 0.77 32,831,800
06/12/2559 0.71 0.73 0.71 0.71 6,415,000
02/12/2559 0.70 0.71 0.69 0.70 4,684,200
01/12/2559 0.72 0.72 0.70 0.70 2,972,800
30/11/2559 0.69 0.72 0.69 0.72 11,276,400
29/11/2559 0.70 0.71 0.68 0.68 5,890,900
28/11/2559 0.70 0.71 0.69 0.69 3,344,700
25/11/2559 0.69 0.70 0.67 0.70 3,901,200
24/11/2559 0.70 0.71 0.68 0.69 3,593,100
23/11/2559 0.68 0.71 0.68 0.71 3,579,100
22/11/2559 0.70 0.70 0.68 0.68 7,885,600
21/11/2559 0.70 0.71 0.68 0.69 2,657,100
18/11/2559 0.69 0.71 0.69 0.70 1,341,100
17/11/2559 0.70 0.71 0.69 0.70 3,599,500
16/11/2559 0.70 0.72 0.70 0.70 2,330,300
15/11/2559 0.71 0.72 0.70 0.70 1,933,200
14/11/2559 0.71 0.72 0.70 0.71 6,275,300
11/11/2559 0.73 0.75 0.71 0.71 4,393,600
10/11/2559 0.74 0.76 0.74 0.74 27,580,800
09/11/2559 0.71 0.73 0.70 0.73 8,146,400
08/11/2559 0.71 0.73 0.71 0.72 12,331,500
07/11/2559 0.70 0.72 0.70 0.71 3,032,600
04/11/2559 0.71 0.71 0.70 0.71 3,438,100
03/11/2559 0.71 0.72 0.70 0.70 6,689,400
02/11/2559 0.71 0.71 0.70 0.71 1,984,300
01/11/2559 0.70 0.71 0.69 0.71 10,356,800
31/10/2559 0.71 0.71 0.70 0.70 2,876,600
28/10/2559 0.72 0.72 0.70 0.71 7,238,000
27/10/2559 0.72 0.73 0.70 0.73 18,014,800
26/10/2559 0.75 0.75 0.70 0.73 34,473,800
25/10/2559 0.72 0.75 0.71 0.75 18,433,200
21/10/2559 0.65 0.75 0.64 0.72 15,208,000
20/10/2559 0.64 0.65 0.63 0.65 3,385,300
19/10/2559 0.63 0.64 0.62 0.63 2,505,300
18/10/2559 0.64 0.64 0.61 0.62 4,013,100
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

ตัวย่อ:

BTS-W3

ประเภทหลักทรัพย์: ใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่หลักทรัพย์เข้าซื้อขาย: 18 พฤศจิกายน 2556
หลักทรัพย์อ้างอิง: หุ้นสามัญ BTS
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ: 0 บาท
อัตราส่วนการใช้สิทธิ: 1 หน่วย : 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ: 12 บาทต่อหุ้น
จำนวนหลักทรัพย์: 3,944,626,464 หน่วย
จำนวนหุ้นคงเหลือ
ที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ:
ไม่เกิน 3,971,617,378 หุ้น
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ: 5 ปี
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ: 1 พฤศจิกายน 2556
วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ: 1 พฤศจิกายน 2561
เงื่อนไขการใช้สิทธิ: ใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ภายหลังจากวันครบกำหนด 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันครบกำหนด 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป

หมายเลขกำกับหลักทรัพย์

 
ในประเทศ: TH022105SB01
ต่างด้าว: -
NVDR: TH022105SBR5

นายทะเบียนหลักทรัพย์:

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2229-2800
โทรสาร : 0 2359-1259

TSD CALL CENTER : 0 2229-2888
E-mail: TSDCallCenter@set.or.th
Website: http://www.tsd.co.th
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 (การใช้สิทธิครั้งแรก)
ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“BTS-W3”)
หนังสือถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 เรื่อง นำส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)
หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)