รายได้
ตามกลุ่มธุรกิจ
ประจำปี 2559/60
> นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลหลักทรัพย์ > ข้อมูล BTS-W3

ข้อมูล BTS-W3

ปรับปรุงเมื่อ: 26 กรกฎาคม 2560 16:39

ตัวย่อหุ้น: BTS-W3 สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.40 ปริมาณซื้อขาย: 26,064,600
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.39 - 0.42 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.00 - 0.00

Chart Type
เลือกช่วงวันที่:      จาก ถึง
ราคาย้อนหลัง จาก พฤษภาคม 02, 2560 ถึง กรกฎาคม 26, 2560
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(28/06/2560 to 12/07/2560)
0.41 0.42 0.38 0.39 26,608,900
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(31/05/2560 to 27/06/2560)
0.37 0.46 0.37 0.42 204,459,500
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
26/07/2560 0.40 0.42 0.39 0.40 26,064,600
25/07/2560 0.39 0.43 0.39 0.40 22,134,700
24/07/2560 0.40 0.40 0.39 0.39 4,798,600
21/07/2560 0.40 0.41 0.39 0.39 10,046,700
20/07/2560 0.41 0.41 0.39 0.40 8,922,700
19/07/2560 0.42 0.43 0.40 0.40 15,447,100
18/07/2560 0.38 0.44 0.37 0.42 46,543,300
17/07/2560 0.39 0.39 0.38 0.38 2,713,600
14/07/2560 0.38 0.39 0.38 0.39 1,769,000
13/07/2560 0.39 0.39 0.38 0.38 2,749,100
12/07/2560 0.39 0.40 0.38 0.39 2,871,000
11/07/2560 0.39 0.40 0.38 0.38 3,569,800
07/07/2560 0.39 0.40 0.39 0.40 830,900
06/07/2560 0.40 0.41 0.39 0.40 1,125,400
05/07/2560 0.40 0.40 0.39 0.40 776,900
04/07/2560 0.41 0.42 0.40 0.40 2,825,700
03/07/2560 0.40 0.41 0.40 0.41 1,897,500
30/06/2560 0.40 0.40 0.39 0.40 2,553,100
29/06/2560 0.42 0.42 0.40 0.40 5,616,400
28/06/2560 0.41 0.42 0.41 0.42 4,542,200
27/06/2560 0.44 0.44 0.41 0.42 14,718,400
26/06/2560 0.44 0.45 0.43 0.44 8,969,900
23/06/2560 0.42 0.46 0.42 0.43 33,635,500
22/06/2560 0.43 0.43 0.41 0.42 4,126,800
21/06/2560 0.43 0.44 0.42 0.42 7,876,800
20/06/2560 0.40 0.46 0.39 0.43 43,402,000
19/06/2560 0.40 0.42 0.40 0.41 13,019,200
16/06/2560 0.39 0.40 0.38 0.40 5,238,900
15/06/2560 0.39 0.39 0.38 0.39 758,900
14/06/2560 0.39 0.39 0.38 0.39 533,100
13/06/2560 0.38 0.39 0.38 0.39 5,007,600
12/06/2560 0.38 0.38 0.37 0.38 3,576,600
09/06/2560 0.39 0.40 0.37 0.38 6,147,200
08/06/2560 0.39 0.40 0.38 0.39 2,366,600
07/06/2560 0.39 0.39 0.37 0.39 3,463,500
06/06/2560 0.40 0.40 0.38 0.39 3,790,500
05/06/2560 0.40 0.40 0.38 0.39 6,124,900
02/06/2560 0.39 0.41 0.39 0.40 6,740,700
01/06/2560 0.40 0.41 0.38 0.39 8,879,600
31/05/2560 0.37 0.41 0.37 0.40 26,082,800
30/05/2560 0.37 0.38 0.36 0.36 11,431,100
29/05/2560 0.38 0.39 0.35 0.37 5,213,500
26/05/2560 0.38 0.38 0.37 0.38 1,486,900
25/05/2560 0.38 0.39 0.37 0.38 4,830,700
24/05/2560 0.39 0.39 0.37 0.38 5,770,200
23/05/2560 0.37 0.39 0.37 0.38 4,152,900
22/05/2560 0.35 0.38 0.35 0.38 6,930,600
19/05/2560 0.37 0.37 0.34 0.35 4,684,300
18/05/2560 0.39 0.39 0.33 0.36 21,089,200
17/05/2560 0.48 0.49 0.39 0.40 21,856,600
16/05/2560 0.50 0.50 0.48 0.49 4,394,100
15/05/2560 0.52 0.52 0.49 0.50 3,999,500
12/05/2560 0.53 0.53 0.52 0.52 1,797,900
11/05/2560 0.55 0.55 0.53 0.53 2,920,100
09/05/2560 0.55 0.56 0.54 0.55 1,620,700
08/05/2560 0.55 0.56 0.54 0.55 1,879,100
05/05/2560 0.55 0.56 0.55 0.56 815,100
04/05/2560 0.55 0.56 0.55 0.55 698,600
03/05/2560 0.57 0.57 0.55 0.56 4,537,600
02/05/2560 0.55 0.57 0.55 0.57 500,600
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

ตัวย่อ:

BTS-W3

ประเภทหลักทรัพย์: ใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่หลักทรัพย์เข้าซื้อขาย: 18 พฤศจิกายน 2556
หลักทรัพย์อ้างอิง: หุ้นสามัญ BTS
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ: 0 บาท
อัตราส่วนการใช้สิทธิ: 1 หน่วย : 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ: 12 บาทต่อหุ้น
จำนวนหลักทรัพย์: 3,944,626,464 หน่วย
จำนวนหุ้นคงเหลือ
ที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ:
ไม่เกิน 3,971,617,378 หุ้น
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ: 5 ปี
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ: 1 พฤศจิกายน 2556
วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ: 1 พฤศจิกายน 2561
เงื่อนไขการใช้สิทธิ: ใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ภายหลังจากวันครบกำหนด 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันครบกำหนด 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป

หมายเลขกำกับหลักทรัพย์

 
ในประเทศ: TH022105SB01
ต่างด้าว: -
NVDR: TH022105SBR5

นายทะเบียนหลักทรัพย์:

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2229-2800
โทรสาร : 0 2359-1259

TSD CALL CENTER : 0 2229-2888
E-mail: TSDCallCenter@set.or.th
Website: http://www.tsd.co.th
ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“BTS-W3”)
หนังสือถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 เรื่อง นำส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)
หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)