รายได้
ตามกลุ่มธุรกิจ
ไตรมาส 3
ปี 2559/60
> นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลหลักทรัพย์ > ข้อมูล BTS-W3

ข้อมูล BTS-W3

ปรับปรุงเมื่อ: 29 มีนาคม 2560 16:36

ตัวย่อหุ้น: BTS-W3 สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.55 ปริมาณซื้อขาย: 3,697,600
เปลี่ยนแปลง: -0.01 % เปลี่ยนแปลง: -1.79
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.55 - 0.56 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.00 - 0.00

Chart Type
เลือกช่วงวันที่:      จาก ถึง
ราคาย้อนหลัง จาก มกราคม 04, 2560 ถึง มีนาคม 29, 2560
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(02/03/2560 to 15/03/2560)
0.57 0.60 0.54 0.55 43,041,600
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(01/02/2560 to 01/03/2560)
0.66 0.67 0.56 0.57 70,645,800
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
29/03/2560 0.56 0.56 0.55 0.55 3,697,600
28/03/2560 0.56 0.57 0.55 0.56 4,285,000
27/03/2560 0.56 0.57 0.55 0.56 2,792,200
24/03/2560 0.56 0.57 0.55 0.55 3,510,800
23/03/2560 0.56 0.56 0.55 0.56 1,110,900
22/03/2560 0.56 0.57 0.55 0.56 3,259,200
21/03/2560 0.55 0.57 0.55 0.56 1,599,600
20/03/2560 0.56 0.57 0.55 0.55 1,846,700
17/03/2560 0.56 0.58 0.56 0.56 3,362,300
16/03/2560 0.56 0.57 0.55 0.57 4,805,300
15/03/2560 0.56 0.57 0.55 0.55 3,151,600
14/03/2560 0.55 0.56 0.55 0.56 4,812,500
13/03/2560 0.57 0.58 0.55 0.56 3,982,100
10/03/2560 0.58 0.58 0.57 0.57 4,416,700
09/03/2560 0.55 0.59 0.55 0.59 9,291,500
08/03/2560 0.57 0.58 0.54 0.55 10,803,200
07/03/2560 0.56 0.58 0.56 0.58 994,600
06/03/2560 0.58 0.58 0.56 0.56 1,871,200
03/03/2560 0.58 0.60 0.58 0.58 1,149,900
02/03/2560 0.57 0.59 0.56 0.58 2,568,300
01/03/2560 0.56 0.57 0.56 0.57 1,863,000
28/02/2560 0.57 0.57 0.56 0.56 600,900
27/02/2560 0.58 0.58 0.56 0.57 1,661,600
24/02/2560 0.57 0.58 0.56 0.57 3,164,600
23/02/2560 0.57 0.58 0.56 0.57 3,229,600
22/02/2560 0.59 0.60 0.56 0.58 6,956,400
21/02/2560 0.60 0.61 0.59 0.59 1,294,500
20/02/2560 0.59 0.61 0.58 0.60 2,455,500
17/02/2560 0.59 0.60 0.58 0.59 4,392,300
16/02/2560 0.62 0.63 0.56 0.59 9,179,100
15/02/2560 0.63 0.63 0.61 0.62 7,051,800
14/02/2560 0.64 0.64 0.63 0.63 2,228,100
10/02/2560 0.64 0.65 0.63 0.64 8,225,400
09/02/2560 0.63 0.64 0.63 0.64 1,141,900
08/02/2560 0.65 0.65 0.63 0.64 7,890,600
07/02/2560 0.65 0.66 0.65 0.65 1,213,400
06/02/2560 0.65 0.66 0.65 0.66 1,523,000
03/02/2560 0.66 0.66 0.65 0.65 2,221,500
02/02/2560 0.66 0.67 0.65 0.66 3,526,000
01/02/2560 0.66 0.67 0.65 0.66 826,600
31/01/2560 0.66 0.67 0.65 0.66 3,013,500
30/01/2560 0.66 0.67 0.66 0.66 1,442,400
27/01/2560 0.67 0.67 0.66 0.67 533,800
26/01/2560 0.67 0.67 0.66 0.66 2,350,100
25/01/2560 0.66 0.67 0.66 0.66 1,909,000
24/01/2560 0.67 0.67 0.66 0.66 2,480,000
23/01/2560 0.67 0.68 0.66 0.66 2,931,400
20/01/2560 0.66 0.67 0.66 0.66 5,637,700
19/01/2560 0.66 0.67 0.65 0.66 4,345,900
18/01/2560 0.68 0.68 0.66 0.66 3,533,000
17/01/2560 0.67 0.68 0.67 0.67 1,641,400
16/01/2560 0.68 0.69 0.66 0.67 13,529,900
13/01/2560 0.69 0.69 0.68 0.69 512,600
12/01/2560 0.69 0.69 0.68 0.68 2,984,300
11/01/2560 0.70 0.70 0.68 0.69 3,085,600
10/01/2560 0.70 0.70 0.69 0.69 1,109,800
09/01/2560 0.69 0.70 0.68 0.69 2,476,200
06/01/2560 0.70 0.70 0.69 0.69 1,309,000
05/01/2560 0.70 0.71 0.69 0.70 839,000
04/01/2560 0.70 0.71 0.69 0.70 2,416,500
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

ตัวย่อ:

BTS-W3

ประเภทหลักทรัพย์: ใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่หลักทรัพย์เข้าซื้อขาย: 18 พฤศจิกายน 2556
หลักทรัพย์อ้างอิง: หุ้นสามัญ BTS
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ: 0 บาท
อัตราส่วนการใช้สิทธิ: 1 หน่วย : 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ: 12 บาทต่อหุ้น
จำนวนหลักทรัพย์: 3,944,626,464 หน่วย
จำนวนหุ้นคงเหลือ
ที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ:
ไม่เกิน 3,971,617,378 หุ้น
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ: 5 ปี
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ: 1 พฤศจิกายน 2556
วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ: 1 พฤศจิกายน 2561
เงื่อนไขการใช้สิทธิ: ใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ภายหลังจากวันครบกำหนด 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันครบกำหนด 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป

หมายเลขกำกับหลักทรัพย์

 
ในประเทศ: TH022105SB01
ต่างด้าว: -
NVDR: TH022105SBR5

นายทะเบียนหลักทรัพย์:

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2229-2800
โทรสาร : 0 2359-1259

TSD CALL CENTER : 0 2229-2888
E-mail: TSDCallCenter@set.or.th
Website: http://www.tsd.co.th
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 (การใช้สิทธิครั้งแรก)
ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“BTS-W3”)
หนังสือถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 เรื่อง นำส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)
หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)