รายได้
ตามกลุ่มธุรกิจ
ไตรมาส 3
ปี 2559/60
> นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลหลักทรัพย์ > ข้อมูล BTS-W3

ข้อมูล BTS-W3

ปรับปรุงเมื่อ: 26 พฤษภาคม 2560 16:39

ตัวย่อหุ้น: BTS-W3 สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.38 ปริมาณซื้อขาย: 1,486,900
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.37 - 0.38 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.00 - 0.00

Chart Type
เลือกช่วงวันที่:      จาก ถึง
ราคาย้อนหลัง จาก กุมภาพันธ์ 27, 2560 ถึง พฤษภาคม 26, 2560
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(27/04/2560 to 12/05/2560)
0.55 0.57 0.52 0.52 16,105,300
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27/03/2560 to 26/04/2560)
0.56 0.60 0.55 0.56 42,928,700
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
26/05/2560 0.38 0.38 0.37 0.38 1,486,900
25/05/2560 0.38 0.39 0.37 0.38 4,830,700
24/05/2560 0.39 0.39 0.37 0.38 5,770,200
23/05/2560 0.37 0.39 0.37 0.38 4,152,900
22/05/2560 0.35 0.38 0.35 0.38 6,930,600
19/05/2560 0.37 0.37 0.34 0.35 4,684,300
18/05/2560 0.39 0.39 0.33 0.36 21,089,200
17/05/2560 0.48 0.49 0.39 0.40 21,856,600
16/05/2560 0.50 0.50 0.48 0.49 4,394,100
15/05/2560 0.52 0.52 0.49 0.50 3,999,500
12/05/2560 0.53 0.53 0.52 0.52 1,797,900
11/05/2560 0.55 0.55 0.53 0.53 2,920,100
09/05/2560 0.55 0.56 0.54 0.55 1,620,700
08/05/2560 0.55 0.56 0.54 0.55 1,879,100
05/05/2560 0.55 0.56 0.55 0.56 815,100
04/05/2560 0.55 0.56 0.55 0.55 698,600
03/05/2560 0.57 0.57 0.55 0.56 4,537,600
02/05/2560 0.55 0.57 0.55 0.57 500,600
28/04/2560 0.56 0.57 0.55 0.56 709,500
27/04/2560 0.55 0.57 0.55 0.57 626,100
26/04/2560 0.56 0.57 0.55 0.56 1,016,900
25/04/2560 0.56 0.57 0.55 0.56 1,847,100
24/04/2560 0.56 0.57 0.56 0.57 220,000
21/04/2560 0.56 0.58 0.56 0.57 1,292,700
20/04/2560 0.56 0.57 0.56 0.57 1,213,600
19/04/2560 0.56 0.57 0.56 0.56 1,089,400
18/04/2560 0.56 0.57 0.56 0.56 656,400
17/04/2560 0.57 0.58 0.56 0.56 2,048,400
12/04/2560 0.57 0.58 0.57 0.57 968,100
11/04/2560 0.57 0.58 0.57 0.58 2,037,000
10/04/2560 0.57 0.58 0.57 0.57 1,410,800
07/04/2560 0.58 0.58 0.57 0.57 1,420,600
05/04/2560 0.57 0.60 0.57 0.58 5,378,400
04/04/2560 0.56 0.58 0.56 0.57 5,532,500
03/04/2560 0.56 0.57 0.56 0.56 1,973,300
31/03/2560 0.56 0.57 0.55 0.56 1,360,100
30/03/2560 0.56 0.57 0.55 0.56 2,688,600
29/03/2560 0.56 0.56 0.55 0.55 3,697,600
28/03/2560 0.56 0.57 0.55 0.56 4,285,000
27/03/2560 0.56 0.57 0.55 0.56 2,792,200
24/03/2560 0.56 0.57 0.55 0.55 3,510,800
23/03/2560 0.56 0.56 0.55 0.56 1,110,900
22/03/2560 0.56 0.57 0.55 0.56 3,259,200
21/03/2560 0.55 0.57 0.55 0.56 1,599,600
20/03/2560 0.56 0.57 0.55 0.55 1,846,700
17/03/2560 0.56 0.58 0.56 0.56 3,362,300
16/03/2560 0.56 0.57 0.55 0.57 4,805,300
15/03/2560 0.56 0.57 0.55 0.55 3,151,600
14/03/2560 0.55 0.56 0.55 0.56 4,812,500
13/03/2560 0.57 0.58 0.55 0.56 3,982,100
10/03/2560 0.58 0.58 0.57 0.57 4,416,700
09/03/2560 0.55 0.59 0.55 0.59 9,291,500
08/03/2560 0.57 0.58 0.54 0.55 10,803,200
07/03/2560 0.56 0.58 0.56 0.58 994,600
06/03/2560 0.58 0.58 0.56 0.56 1,871,200
03/03/2560 0.58 0.60 0.58 0.58 1,149,900
02/03/2560 0.57 0.59 0.56 0.58 2,568,300
01/03/2560 0.56 0.57 0.56 0.57 1,863,000
28/02/2560 0.57 0.57 0.56 0.56 600,900
27/02/2560 0.58 0.58 0.56 0.57 1,661,600
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

ตัวย่อ:

BTS-W3

ประเภทหลักทรัพย์: ใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่หลักทรัพย์เข้าซื้อขาย: 18 พฤศจิกายน 2556
หลักทรัพย์อ้างอิง: หุ้นสามัญ BTS
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ: 0 บาท
อัตราส่วนการใช้สิทธิ: 1 หน่วย : 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ: 12 บาทต่อหุ้น
จำนวนหลักทรัพย์: 3,944,626,464 หน่วย
จำนวนหุ้นคงเหลือ
ที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ:
ไม่เกิน 3,971,617,378 หุ้น
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ: 5 ปี
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ: 1 พฤศจิกายน 2556
วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ: 1 พฤศจิกายน 2561
เงื่อนไขการใช้สิทธิ: ใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ภายหลังจากวันครบกำหนด 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันครบกำหนด 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป

หมายเลขกำกับหลักทรัพย์

 
ในประเทศ: TH022105SB01
ต่างด้าว: -
NVDR: TH022105SBR5

นายทะเบียนหลักทรัพย์:

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2229-2800
โทรสาร : 0 2359-1259

TSD CALL CENTER : 0 2229-2888
E-mail: TSDCallCenter@set.or.th
Website: http://www.tsd.co.th
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 (การใช้สิทธิครั้งแรก)
ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“BTS-W3”)
หนังสือถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 เรื่อง นำส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)
หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)