ปรับปรุงเมื่อ: 19 ตุลาคม 2561 06:27

ตัวย่อหุ้น: BTS-W3 สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.01 ปริมาณซื้อขาย: -
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: - ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.01 - 0.28

Chart Type
เลือกช่วงวันที่:      จาก ถึง
ราคาย้อนหลัง จาก กรกฎาคม 23, 2561 ถึง ตุลาคม 18, 2561
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20/09/2561 to 03/10/2561)
0.01 0.01 0.01 0.01 320,700
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(23/08/2561 to 19/09/2561)
0.01 0.01 0.01 0.01 29,479,900
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
18/10/2561 - - - - 0
17/10/2561 - - - - 0
16/10/2561 - - - - 0
12/10/2561 - - - - 0
11/10/2561 - - - - 0
10/10/2561 - - - - 0
09/10/2561 - - - - 0
08/10/2561 0.01 0.01 0.01 0.01 523,600
05/10/2561 0.01 0.01 0.01 0.01 2,200
04/10/2561 0.01 0.01 0.01 0.01 1,410,400
03/10/2561 0.01 0.01 0.01 0.01 9,000
02/10/2561 0.01 0.01 0.01 0.01 15,900
01/10/2561 0.01 0.01 0.01 0.01 60,000
28/09/2561 0.01 0.01 0.01 0.01 31,000
27/09/2561 0.01 0.01 0.01 0.01 100,000
26/09/2561 - - - - 0
25/09/2561 - - - - 0
24/09/2561 - - - - 0
21/09/2561 - - - - 0
20/09/2561 0.01 0.01 0.01 0.01 104,800
19/09/2561 0.01 0.01 0.01 0.01 2,100,000
18/09/2561 0.01 0.01 0.01 0.01 1,716,800
17/09/2561 0.01 0.01 0.01 0.01 2,580,700
14/09/2561 0.01 0.01 0.01 0.01 151,000
13/09/2561 0.01 0.01 0.01 0.01 56,500
12/09/2561 0.01 0.01 0.01 0.01 12,100
11/09/2561 - - - - 0
10/09/2561 0.01 0.01 0.01 0.01 408,000
07/09/2561 - - - - 0
06/09/2561 0.01 0.01 0.01 0.01 349,900
05/09/2561 0.01 0.01 0.01 0.01 183,000
04/09/2561 0.01 0.01 0.01 0.01 1,032,300
03/09/2561 0.01 0.01 0.01 0.01 64,400
31/08/2561 0.01 0.01 0.01 0.01 29,000
30/08/2561 0.01 0.01 0.01 0.01 737,900
29/08/2561 0.01 0.01 0.01 0.01 2,992,500
28/08/2561 0.01 0.01 0.01 0.01 4,621,700
27/08/2561 0.01 0.01 0.01 0.01 12,140,400
24/08/2561 0.01 0.01 0.01 0.01 155,600
23/08/2561 0.01 0.01 0.01 0.01 148,100
22/08/2561 0.01 0.01 0.01 0.01 331,000
21/08/2561 0.01 0.01 0.01 0.01 770,900
20/08/2561 0.01 0.01 0.01 0.01 2,950,300
17/08/2561 0.01 0.02 0.01 0.01 15,942,600
16/08/2561 0.01 0.02 0.01 0.01 17,578,900
15/08/2561 0.01 0.02 0.01 0.01 15,234,000
14/08/2561 0.01 0.02 0.01 0.01 29,391,800
10/08/2561 0.01 0.02 0.01 0.01 7,473,100
09/08/2561 0.01 0.02 0.01 0.01 61,202,500
08/08/2561 0.02 0.02 0.01 0.02 135,388,000
07/08/2561 0.02 0.03 0.02 0.02 12,224,200
06/08/2561 0.02 0.03 0.02 0.02 10,528,500
03/08/2561 0.03 0.03 0.02 0.02 32,418,500
02/08/2561 0.02 0.03 0.01 0.03 75,400,000
01/08/2561 0.03 0.03 0.02 0.02 17,564,100
31/07/2561 0.04 0.04 0.02 0.03 46,141,000
26/07/2561 0.04 0.05 0.03 0.04 33,570,300
25/07/2561 0.06 0.06 0.04 0.04 35,146,800
24/07/2561 0.05 0.06 0.04 0.05 15,491,700
23/07/2561 0.06 0.06 0.05 0.05 9,739,800
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

ตัวย่อ:

BTS-W3

ประเภทหลักทรัพย์: ใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่หลักทรัพย์เข้าซื้อขาย: 18 พฤศจิกายน 2556
หลักทรัพย์อ้างอิง: หุ้นสามัญ BTS
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ: 0 บาท
อัตราส่วนการใช้สิทธิ: 1 หน่วย : 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ: 12 บาทต่อหุ้น
จำนวนหลักทรัพย์: 3,944,626,464 หน่วย
จำนวนหุ้นคงเหลือ
ที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ:
ไม่เกิน 3,971,617,378 หุ้น
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ: 5 ปี
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ: 1 พฤศจิกายน 2556
วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ: 1 พฤศจิกายน 2561
เงื่อนไขการใช้สิทธิ: ใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ภายหลังจากวันครบกำหนด 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันครบกำหนด 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป

หมายเลขกำกับหลักทรัพย์

 
ในประเทศ: TH022105SB01
ต่างด้าว: -
NVDR: TH022105SBR5

นายทะเบียนหลักทรัพย์:

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2229-2800
โทรสาร : 0 2359-1259

TSD CALL CENTER : 0 2229-2888
E-mail: TSDCallCenter@set.or.th
Website: http://www.tsd.co.th
ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“BTS-W3”)
หนังสือถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 เรื่อง นำส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)
หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)