> นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลหลักทรัพย์ > ข้อมูล BTS-W3

ข้อมูล BTS-W3

ปรับปรุงเมื่อ: 27 เมษายน 2561 15:17

ตัวย่อหุ้น: BTS-W3 สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.04 ปริมาณซื้อขาย: 3,159,800
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.04 - 0.05 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.00 - 0.00

Chart Type
เลือกช่วงวันที่:      จาก ถึง
ราคาย้อนหลัง จาก มกราคม 29, 2561 ถึง เมษายน 26, 2561
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(27/03/2561 to 10/04/2561)
0.05 0.06 0.04 0.06 81,396,100
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(26/02/2561 to 26/03/2561)
0.05 0.06 0.04 0.05 132,217,600
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
26/04/2561 0.04 0.05 0.04 0.04 4,402,200
25/04/2561 0.04 0.05 0.03 0.04 16,677,700
24/04/2561 0.04 0.05 0.04 0.04 4,874,100
23/04/2561 0.05 0.06 0.04 0.04 27,219,300
20/04/2561 0.05 0.06 0.04 0.05 5,851,100
19/04/2561 0.05 0.06 0.05 0.05 12,422,400
18/04/2561 0.05 0.06 0.05 0.05 6,209,200
17/04/2561 0.05 0.06 0.05 0.05 12,774,600
12/04/2561 0.05 0.06 0.05 0.06 4,501,600
11/04/2561 0.06 0.06 0.05 0.05 3,847,500
10/04/2561 0.05 0.06 0.05 0.06 3,884,400
09/04/2561 0.05 0.05 0.04 0.05 22,609,300
05/04/2561 0.05 0.06 0.04 0.05 9,343,000
04/04/2561 0.05 0.05 0.04 0.04 9,203,700
03/04/2561 0.05 0.05 0.05 0.05 10,660,600
02/04/2561 0.06 0.06 0.05 0.05 8,610,200
30/03/2561 0.05 0.06 0.05 0.06 4,540,500
29/03/2561 0.04 0.06 0.04 0.05 1,926,400
28/03/2561 0.05 0.06 0.04 0.05 8,411,100
27/03/2561 0.05 0.06 0.05 0.05 2,206,900
26/03/2561 0.05 0.06 0.04 0.05 4,690,700
23/03/2561 0.05 0.06 0.05 0.05 6,167,800
22/03/2561 0.05 0.05 0.04 0.05 6,384,200
21/03/2561 0.04 0.05 0.04 0.04 2,122,300
20/03/2561 0.05 0.05 0.04 0.05 2,076,700
19/03/2561 0.05 0.06 0.04 0.05 11,298,500
16/03/2561 0.05 0.06 0.05 0.05 12,798,000
15/03/2561 0.05 0.06 0.05 0.05 4,403,900
14/03/2561 0.05 0.05 0.04 0.05 10,381,300
13/03/2561 0.05 0.05 0.04 0.05 12,726,000
12/03/2561 0.04 0.04 0.04 0.04 887,100
09/03/2561 0.05 0.05 0.04 0.04 3,014,200
08/03/2561 0.05 0.05 0.04 0.05 667,800
07/03/2561 0.05 0.05 0.04 0.04 5,860,200
06/03/2561 0.05 0.05 0.04 0.04 5,473,200
05/03/2561 0.05 0.05 0.04 0.05 7,900,500
02/03/2561 0.05 0.05 0.04 0.05 7,010,200
28/02/2561 0.05 0.06 0.04 0.05 5,659,600
27/02/2561 0.05 0.06 0.05 0.05 17,876,700
26/02/2561 0.05 0.06 0.05 0.05 4,818,700
23/02/2561 0.05 0.06 0.04 0.05 5,745,600
22/02/2561 0.05 0.06 0.04 0.04 15,635,300
21/02/2561 0.05 0.06 0.04 0.04 30,213,700
20/02/2561 0.05 0.05 0.04 0.04 11,470,200
19/02/2561 0.05 0.06 0.04 0.05 35,976,900
16/02/2561 0.05 0.06 0.05 0.05 42,327,100
15/02/2561 0.05 0.06 0.04 0.05 54,582,400
14/02/2561 0.06 0.06 0.04 0.05 70,392,100
13/02/2561 0.06 0.06 0.05 0.05 15,021,500
12/02/2561 0.05 0.07 0.05 0.06 72,236,500
09/02/2561 0.06 0.06 0.05 0.05 10,996,500
08/02/2561 0.08 0.08 0.05 0.06 61,848,100
07/02/2561 0.08 0.09 0.07 0.07 74,789,900
06/02/2561 0.09 0.10 0.08 0.08 37,863,200
05/02/2561 0.04 0.11 0.04 0.09 157,142,700
02/02/2561 0.05 0.06 0.05 0.06 9,586,200
01/02/2561 0.06 0.06 0.05 0.05 5,519,200
31/01/2561 0.05 0.06 0.05 0.06 3,190,400
30/01/2561 0.05 0.06 0.05 0.06 7,482,400
29/01/2561 0.05 0.06 0.05 0.05 3,202,400
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

ตัวย่อ:

BTS-W3

ประเภทหลักทรัพย์: ใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่หลักทรัพย์เข้าซื้อขาย: 18 พฤศจิกายน 2556
หลักทรัพย์อ้างอิง: หุ้นสามัญ BTS
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ: 0 บาท
อัตราส่วนการใช้สิทธิ: 1 หน่วย : 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ: 12 บาทต่อหุ้น
จำนวนหลักทรัพย์: 3,944,626,464 หน่วย
จำนวนหุ้นคงเหลือ
ที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ:
ไม่เกิน 3,971,617,378 หุ้น
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ: 5 ปี
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ: 1 พฤศจิกายน 2556
วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ: 1 พฤศจิกายน 2561
เงื่อนไขการใช้สิทธิ: ใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ภายหลังจากวันครบกำหนด 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันครบกำหนด 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป

หมายเลขกำกับหลักทรัพย์

 
ในประเทศ: TH022105SB01
ต่างด้าว: -
NVDR: TH022105SBR5

นายทะเบียนหลักทรัพย์:

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2229-2800
โทรสาร : 0 2359-1259

TSD CALL CENTER : 0 2229-2888
E-mail: TSDCallCenter@set.or.th
Website: http://www.tsd.co.th
ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“BTS-W3”)
หนังสือถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 เรื่อง นำส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)
หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)