นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปโดยคำนึงถึงกระแสเงินสดจากการประกอบการ และการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหากเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรและสามารถดำรงเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการจะคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน และสถานะการเงินของบริษัทฯ ข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดโดยสัญญาเงินกู้ยืม หุ้นกู้ สัญญาซึ่งก่อให้เกิดภาระหนี้สินของบริษัทฯ หรือข้อตกลงหรือสัญญาอื่นๆที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม แผนการดำเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้หากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิสำหรับปีนั้นๆก็ตาม และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ยังกำหนดให้บริษัทฯ สำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และนอกจากเงินสำรองที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรแล้ว คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นได้อีกตามที่เห็นสมควร

วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันจ่ายเงินปันผล เงินปันผล
(บาท/หุ้น)
รอบเวลาประกอบการ
1 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 0.185 * 2560/61 (ประจำปี)
18 มกราคม 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 0.165 2560/61 (ระหว่างกาล)
1 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 0.175 2559/60 (ประจำปี)
19 มกราคม 2560 7 กุมภาพันธ์ 2560 0.165 2559/60 (ระหว่างกาล)
28 กรกฎาคม 2559 16 สิงหาคม 2559 0.3400 2558/59 (ประจำปี)
21 มกราคม 2559 5 กุมภาพันธ์ 2559 0.3400 2558/59 (ระหว่างกาล)
31 กรกฎาคม 2558 17 สิงหาคม 2558 0.3000 2557/58 (ประจำปี)
22 มกราคม 2558 5 กุมภาพันธ์ 2558 0.3000 2557/58 (ระหว่างกาล)
6 มิถุนายน 2557 6 สิงหาคม 2557 0.2100 2556/57 (ประจำปี)
23 มกราคม 2557 6 กุมภาพันธ์ 2557 0.2000 2556/57 (ระหว่างกาล)
22 สิงหาคม 2556 6 กันยายน 2556 0.1900 2556/57 (ระหว่างกาล)
14 มิถุนายน 2556 9 สิงหาคม 2556 0.0450 2555/56 (ประจำปี)
2 พฤษภาคม 2556 17 พฤษภาคม 2556 0.1800 2555/56 (ระหว่างกาล)
24 มกราคม 2556 8 กุมภาพันธ์ 2556 0.0163 2555/56 (ระหว่างกาล)
26 มิถุนายน 2555 9 สิงหาคม 2555 0.0241 2554/55 (ประจำปี)
26 มกราคม 2555 10 กุมภาพันธ์ 2555 0.0239 2554/55 (ระหว่างกาล)
29 มิถุนายน 2554 5 สิงหาคม 2554 0.0226 2553/54 (ประจำปี)
10 มีนาคม 2554 24 มีนาคม 2554 0.0129 2553/54 (ระหว่างกาล)
หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอคืนเครดิตภาษีเงินปันผลตาม มาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากเป็นเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

(*) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23 กรกฏาคม 2561